การบริหารงานระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

หทัยชนก มาตย์แสง, ประยูร แสงใส, วิทยา ทองดี

Abstract


       

              งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน ที่มีต่อการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จำนวน 445 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน ที่มีต่อการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าความเชื่อมั่น α = .9586

             ผลการวิจัยพบว่า

             1) ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน ให้ความสำคัญในด้านระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศพื้นฐาน ตามลำดับ

2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน เกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้านระบบสารสนเทศพื้นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

             3)  ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการศึกษาการบริหารงานระบบสารสนเทศ ดังนี้ ควรมีการวางแผนและกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาอย่างชัดเจน  ควรมีการจัดฝึกอบรมพัฒนาให้บุคลากรได้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะอย่างต่อเนื่องในการใช้งานด้านระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  ควรได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมและพอเพียงต่อการใช้งานด้านระบบสารสนเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด  ควรจัดให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความช่วยเหลือ และแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศ  และผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนควรเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในสถานศึกษา

 

              The objectives of this thesis were - 1) to study the management of information technology system in the basic education institutes under the Office ofKhon Kaen Primary Education Service Area IV, 2) to do a comparative study of the school directors and teachers attitude over the management of information technology system in the basic education institutes under the Office of Khon Kaen Primary Education Service Area IV, and 3) to study the processes for development of the management of information technology system in the basic education institutes under the Office of Khon Kaen Primary Education Service Area IV. The population and sample in this study were the school directors and teachers working under the Office of Khon Kaen Primary Education Service Area IV, 445 in total. The research instruments applied in this study were questionnaire regarding the attitude of the school directors and teachers over the management of information technology system in the basic education institutes, reliability α = .9586.

             The result of the study found that

              1) The school directors and teachers had attitude over the management of information technology system in the basic education institutes under the Office of Khon Kaen Primary Education Service Area IV, at the whole picture, in 5 aspects resulted in high scale. While ascertain in each aspect, the study found that the school directors and teachers placed the importance to the work report information system, academic administration information system, learner information system, administrative management information system, and general information system respectively.

              2) For the comparative study of school directors and teachers attitude over the management of information system in the basic education institutes under the Office of Khon Kaen Primary Education Service Area IV, this study found that, in the case of general information system, there was difference in which it had statistical significance at .05.

              3) The study found considerable suggestion regarding the management of information system thus there should practical plans and policy in using information system in educational institution, including training to the officers the skills and useful techniques in using information system. The headquarter department should provide what were insufficient including expert officers in information system in the schools, and guided the schools directors and teachers to realize the significance of the information system and fully utilized it in the educational institution.


Keywords


การบริหารงาน, ระบบสารสนเทศ, สถานศึกษา Administration, Information Technology System, Education

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com