การวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะกลุ่มงานนักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ชวลิต วงษ์เงิน

Abstract


          

              การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสมรรถนะหลักประจำกลุ่มงานนักบริหาร  กำหนดสมรรถนะตามตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานในกลุ่มงานนักบริหารและศึกษาความต้องการและวิธีการพัฒนาสมรรถนะของกลุ่มงานนักบริหารอบต. 

             สรุปผลการศึกษา  ได้ดังนี้  (1)สมรรถนะหลักประจำกลุ่มงานนักบริหารที่สำคัญประกอบด้วย 1) ความรู้เรื่องงานในหน้าที่  กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2) การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 3) การบริหารและการพัฒนา 4) คุณลักษณะของบุคคล  คือ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล  มนุษย์สัมพันธ์  การศึกษาครั้งนี้ยังพบสมรรถนะที่สำคัญ คือ  ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน (2)สมรรถนะตามตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานในกลุ่มงานนักบริหารที่สำคัญประกอบด้วย 1) ความรอบรู้เรื่องงานในตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ  กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างกันไปตามภาระงานของแต่ละตำแหน่างาน  ภาวะผู้นำที่ดี และการมีวิสัยทัศน์ กว้างไกล (3) ความต้องการพัฒนาและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า มีความต้องการพัฒนามากที่สุด  คือ ความรู้ที่จำเป็นในงาน  กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ การบริหารจัดการ ความชำนาญและรอบรู้งานในหน้าที่  ภาวะผู้นำที่ดีส่วนวิธีการพัฒนา คือ การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง/การพัฒนาตนเอง  การสอนงาน การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์ และการหมุนเวียนงาน ทั้งนี้วิธีการพัฒนาสมรรถนะย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้

 

              This study aimed to determine the core competencies of the Group Executive and the performance of duties of executives and employees in a work group, and to study the needs and how to improve the performance of the Group Management Subdistrict.

               The results are summarized as follows: (1) the performance of the Group Management consisting of 1) the knowledge of the duties and relevant laws and regulations, 2) strategic planning, project plans, 3) Administration and Development, 4) the quality of person is a visionary leadership and interpersonal skills. This study also found that key skill is good command of English and other languages in Asian countries. (2) performance by the employee's position in the Department of Management consists of 1) the knowledge of the position duties and relevant laws and regulations, which varies according to the duty of each position, good leadership, and the vision, (3) the need to develop and how to develop competencies that need development the most is the knowledge required on the job, relevant laws and regulations, strategic planning, program and project management, expertise and knowledge of the duties, good leadership. The development can be done through a training workshop, seminar, self-learning / personal development, coaching, graduate study, learning from practice and experience, and job rotation. How to improve the performance depends on the proper adoption.


Keywords


การวิเคราะห์, สมรรถนะ, นักบริหาร Analycy, Competencies, Administrative

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com