ปัจจัยการบริหารจัดการที่นำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่มทอผ้าไหม กรณีศึกษา : บ้านหนองชมภู ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

สายใจ อ่อนสำอางค์

Abstract


          

            การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนาการการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองชมภู  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น  โดยประเด็นในการศึกษาจะเป็นการบริหารจัดการงานที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของกลุ่มทอผ้าไหม เพื่อทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์เปรียบเทียบกับการดำเนินงานของกลุ่มที่เกิดความสำเร็จ จากกรณีศึกษา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองโก อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มทอผ้าไหมชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองชมภู  อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ควรนำมาพัฒนากลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองชมภู  ตามเหตุปัจจัย  11 ปัจจัย ดังนี้ 1)ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ
3)ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวสมาชิก 4)ปัจจัยด้านการเงิน 5) ปัจจัยเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก 6) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 7) ปัจจัยด้านการผลิต 8) ปัจจัยด้านการตลาด  9)ปัจจัยด้านแรงงาน 10)ปัจจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 11)ปัจจัยที่เกี่ยวกับกฎข้อบังคับ โดยการเขียนเชิงพรรณนา

            ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการกลุ่มยังไม่ประสบความสำเร็จ  กลุ่มต้องแก้ไขปรับปรุงทั้ง 11 ปัจจัย  ซึ่งแตกต่างจากกรณีศึกษากลุ่มที่ประสบความสำเร็จ ทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น ที่ได้มีการบริหารจัดการกลุ่ม  การส่งเสริมด้านการตลาด การฝึกอบรมให้ความรู้  การพัฒนาด้านการผลิตทำให้กลุ่มมีการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ที่มีสีสัน ลวดลายสวยงาม โดยที่ยังความเป็นผ้าไหมมัดหมี่แบบดั้งเดิมไว้  และมีการพัฒนาลวดลายใหม่ให้ทันสมัยได้รับรางวัลจากการส่งเข้าประกวดงานต่างๆ มากมาย  จนมีชื่อเสียงและที่รู้จัก ดังนั้นกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองชมภู จึงต้องมีการพัฒนาอีกมาก รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องคอยให้การดูแลในการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จึงจะทำให้การบริหารจัดการกลุ่มเกิดความสำเร็จและพัฒนาต่อไป

 

              The purposes of the study are to learn and develop the administration and management factor of guiding to potential and successful silk community at Ban Nhongchompha, AmphorKhokphachai, KhonKaen. The study issue is to make the silk community to be well-known, and more successful continuously. In addition, there are many ways to get information such as participating observation, interviewing, group talking, data analysis. Moreover, it can be studied by comparing works of two groups that one group must be stronger. For example, silk weaving group at Ban Nhongtago, AmphorNapoh in Buriram and local weaving group, AmphorChonnaboad in KhonKaen, and Ban Nhongchompoo, Amphor Khokphachai, KhonKaen. This is the way to study about the factors of local weaving group at Ban Nhongchompha which must be developed as 11 factors as the following;1.) Factor of participating 2.) Factor of leadership 3.) Factor of the member 4.) Factor of finance 5.) factor of social interaction 6.) factor of administration and managing 7.) factor of producing 8.) factor of marketing 9.) factor of labor 10.) factor of information 11.) factor of regulation which must be writing by describing
             The result of the study found that group administration has not been successful yet and 11 factors need to be improved. Moreover, it is different from the cases of two successful groups which have been refered at the beginning. There are many methods which two successful groups use such as marketing support, giving knowledge and production development. These methods can develop the design of silk to be fashionable and the communitygot lots of awards from the competitions in which their silk become swell known. There fore the group of Ban Nhongchompoo has to continue improving. Also, the institute and the officers need to continue taking care of the process of the group. This is the particular way to make the administration be more successful and more developed.


Keywords


การจัดการ, ความสำเร็จ, กลุ่มทอผ้าไหม Management, Successful, Guiding to Potential

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com