ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทกับประสิทธิผล การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคดีศาลสูงภาค 4

วรารัตน์ บุญเรืองจักร, ชาญชัย ฮวดศรี, ปัญญา คล้ายเดช

Abstract


       

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาท (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (4) เพื่อศึกษาแนวทางสำหรับพัฒนาการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทเพื่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคดีศาลสูงภาค 4

             ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอัยการศาลสูงมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก) ส่วนบุคลากรอื่นมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิง ในระดับสูงมาก (r = 0.836) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาทด้านวิมังสา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนด้านจิตตะ ด้านวิริยะ และด้านฉันทะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงตามลำดับ

          แนวทางสำหรับพัฒนา โดยการสร้างความพึงพอใจโดยให้ปฏิบัติงานตามความถนัด มีการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมทางจิตใจให้มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของการปฏิบัติงาน ปลูกฝังการปฏิบัติงานที่ต้องยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างวัฒนธรรมองค์การที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน มีการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความรู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ สร้างบรรทัดฐานและระบบการทำงานที่คำนึงถึงประสิทธิผล จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน และทบทวนในสิ่งที่ทำมาอันเกิดจากฉันทะ (ความพอใจ) แล้วทำด้วยวิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดมุ่งไป) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบจากวิมังสา (ความไตร่ตรอง) เมื่อพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยใจรักและตั้งใจแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กรไปพร้อมๆ กัน

 

              The aim of this search is (1) study the self-practice following the principle of Iddhipada (2) study the work performance effectiveness  (3) study the relationship btw self practice following the principle of Iddhipada and work performance effectiveness and (4) study the way to develop self-practice following the principle of Iddhipada and work performance effectiveness of officials at Department of Appellate Litigation Region 4.         

             This research found that self-practice following is good Work performance effectiveness of officials at Department of Appellate Litigation Region 4 overall is good Considering work performance effectiveness of public prosecutors at Department of Appellate Litigation is good, and work performance effectiveness of staffs at Department of Appellate Litigation Region 4 is also good.The analysis results, in a high level (r =0.836), with important statistic at 0.01 level. Considering each part found that self-practice following the principle of Iddhipada, intellectual is positive relationship with effective in high level. In addition, positive relationship with effective is also a high level as following concentration, patient, and satisfaction.

             The way to develop self practice following that building up the satisfaction from skills, supporting and developing academics as well as work ethics, working under the rules, regulations, building up organization rules, responsibilities, precedent in work performance, working skills, and reminding the satisfaction such as patient and thinking with considering on. With love and concentrate, persons and organization will go on effectively. 


Keywords


ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน, หลักอิทธิบาท, การปฏิบัติตน Work Performance Effectiveness, Iddhipãda, Self-Practice

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com