บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ขจรศักดิ์ พานิชไตรภพ

Abstract


     

          การศึกษาบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น  กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น และศึกษาความคิดเห็นของภาคธุรกิจเอกชนต่อการบริหารเทศบาลนครขอนแก่น

          ผลการศึกษาพบว่า ภาคธุรกิจเอกชนในเทศบาลนครขอนแก่นส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามรูปแบบที่เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดและประกาศจัดทำเป็นระเบียบข้อบังคับให้ทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม เช่น การชำระภาษี ภายในเวลาที่กำหนด  ไม่วางสินค้ากีดขวางบนทางเท้า  แสดงให้เห็นถึงความเป็นพลเมืองของธุรกิจเอกชน ที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ สำหรับบทบาทของธุรกิจเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่นมีดังนี้  1)  บทบาทของธุรกิจเอกชนที่มีส่วนร่วมช่วยพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน  และการใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งเสริมสินค้า OTOP  2) ธุรกิจเอกชนมีบทบาทในการร่วมบริจาคเงินสำหรับช่วยดูแลและพัฒนาสวนหย่อมและพื้นที่สีเขียวของเทศบาล  ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกงาน  และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน  3) ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น เช่น การประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดระบบการจราจรในเทศบาลนครขอนแก่นที่ร่วมพัฒนาพื้นที่  และ
4) มีบทบาทร่วมพัฒนาอย่างเป็นทางการ โดยแต่งตั้งตัวแทนของธุรกิจเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการวางแผนพัฒนาเทศบาล มอบตำแหน่งหน้าที่เพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัว และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ธุรกิจเอกชนอยากเข้ามาร่วมพัฒนาเทศบาล เพื่อให้แต่ละองค์กรเสนอแนวความคิดในการพัฒนาเทศบาลร่วมกันต่อไป

 

             The purposes of this research project were to study the roles of private sectors in local development participation and their opinion of KhonKaen Municipality Administration

             The results of the study indicated that the private sectors of KhonKaen Municipality have got knowledge in local development led by the convention of KhonKaen Municipality, such as in time with the settlement of tax and do not put product on the footpath. These have shown that the private sectors were good, The roles of private sectors in local development were.  1) The products of OTOPs were bought.  2) The private sectors have donated for supporting and developing garden and green park of KhonKaen Municipality, and received student trainee.  Moreover, they were the knowledge source for traffic system arrangement in an area of KhonKaen City and. 4) The have developed the areas officially by appointing their representatives to be the committees for municipality development plan and their families would be honored.   Moreover,  to be atteactive to the private sectors requiring to participate in municipality development plan, and each organization continued offering the opinions in municipality development plan.


Keywords


บทบาท, การมีส่วนร่วม, พัฒนา Roles, Participation, Development

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com