การเสริมสร้างความรู้และการปฏิบัติให้ประชาชนในการขออนุญาตปลูก สร้างอาคารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

จักรวาล ประระทัง

Abstract


              

              การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 2)  เพื่อเสริมสร้างความรู้และการปฏิบัติ ให้ประชาชนในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 3)  เพื่อประเมินผลการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติของประชาชนในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

            ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  ด้วยการทำสนทนากลุ่ม และกลุ่มประชาชนที่มาขอรับบริการการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จำนวน  100 คน โดยได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งได้สร้างแนวคำถามไว้ล่วงหน้าและมีลักษณะคำถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลตามกรอบแนวความคิดในการศึกษาที่กำหนดไว้

            ผลการศึกษาพบว่า มีปัญหาด้านประชาชนยังไม่มีความรู้ในการขออนุญาตปลูกสร้าง  และปัญหาด้านการปฏิบัติของประชาชนยังไม่ถูกต้อง  สาเหตุเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและไม่มีการแนะนำให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอน วิธีการ เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  วิธีการแก้ไขปัญหาคือ   ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ทราบถึงประกาศระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร และแนะนำประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในขั้นตอนและ เอกสารการขออนุญาตปลูกสร้าง

           ผลจากการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติให้ประชาชนในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ประชาชนมีความรู้ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น

 

           The objectives of this study were: 1) to investigate into the problems and find solutions to problems in the permission for constructing the buildings in areas of Thawat Sub-district Administrative Organization, Waeng Noi District, Khon Kaen Province, 2) to enhance the public’s knowledge and practices about the construction permits, and 3) to assess the knowledge and practices of the public regarding the construction permits in the same areas.

           The population used in this research included village chiefs, village leaders, community leaders, and a group of 100 people who applied for permission to construct the buildings. The research was of a research action type using a structured interview where the open-ended questions of which had been created in advance to obtain information on the conceptual framework of the study defined.

           The results of study revealed the problems in such aspects that the people had no knowledge in the permission for constructing the buildings and their practices were not yet correct due to the lack of public relations and guidelines about procedures, how-to, and documents used in the construction permits. The solutions to these problems were to send out information through the broadcast towers in order to keep them informed about the regulations, how-to, procedures, and documents relating to construction permits, and advise those who came for services to know about the procedures and practices in the construction permits.

           The results from promoting knowledge and practices about construction permits approved that the sampled population had increased in knowledge and could follow the procedures correctly.  


Keywords


การเสริมสร้าง, ความรู้, การปฏิบัติ Reinforcing, Knowledge, Practices

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com