การศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาปู่ตา ของชาวบ้านทิพโสต ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

พระปลัด อภิสิทธิ์ ธมฺม สีพาแลว, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

Abstract


          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเชื่อพิธีกรรมการบูชาปู่ตาของชาวบ้านทิพโสต ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2) เพื่อศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาปู่ตาของชาวบ้านทิพโสตตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นวิจัยทางด้านเอกสารพร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ (Interview)ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)โดยมีเนื้อหาในการสัมภาษณ์ดังนี้ เช่น ความเป็นมาความสำคัญความเชื่อและคติธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏจากพิธีกรรมการบูชาปู่ตา ของชาวบ้านทิพโสต ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

           ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเชื่อพิธีกรรมการบูชาปู่ตาของชาวบ้านทิพโสต ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ความเชื่อและการบูชาปู่ตาของชาวบ้านโดยภาพรวมเป็นการขมาโทษแก่เจ้าบ้านเจ้าเมือง และเป็นการขอพรจากปู่ตาจงดลบันดาลให้หายจากการเจ็บป่วยโดยเอาเครื่องมาสักการบูชาเพื่อให้เจ้าปู่คุ้มครองบ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตก ไม่ให้เกิดโรคภัยและทำไร่ทำนาให้ได้ผลดีทุกปีตลอดไป
2) คติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาปู่ตาของชาวบ้านทิพโสตตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่าคติหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏคือ หลักคติธรรม หลักศีล 5หลักกฎแห่งกรรม หลักความกตัญญูหลักทิศหกและหลักศรัทธา

 

              The aims of this study were: 1) to study the belief of Pu-Ta worship ritual of Thippasot Village, DonklangSub-District, Kosumphisai District, Mahasarakham province; 2) to study the Buddhist morals appeared in such ritual. This study was a qualitative research through the data collection conducted by the fieldwork interview and in-depth interview to study the ritual’s rationale, belief and religious morals.

              The research results were that 1) in overall, the ritual is organized to ask for forgiveness from the city governors and blessing from Pu-ta (grandfather) to heal illnesses, to create richness, raining in the region, decease prevention and good result farming through scarifying; 2) the Buddhist morals appeared in this ritual were: Five Precepts, Law of Kamma, Gratitude, Six Directions and Faith.

 


Keywords


คติธรรม; พิธีกรรมการบูชาปู่ตา / Morals; Pu-ta Worship Ritual

Full Text:

PDF

References


Luangwichitwathakan. (1980). The universal religion.comparative religion.

Creed and philosophy at various world (books 2 that.With Buddha).

Bangkok: printing The ball sat fairly loyal.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitaka : Thai

Version. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com