ศึกษาการสร้างชุมชนน่าอยู่ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของวัดสามสวน บ้านหนองสวรรค์ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

.พระธรรมธรศักด เหลาลาภะ, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

Abstract


       บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาชุมชนของวัดสามสวนบ้านหนองสวรรค์ และ 2) เพื่อศึกษาการสร้างชุมชนน่าอยู่ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาของวัดสามสวนบ้านหนองสวรรค์ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการศึกษาทั้งด้านเอกสารและลงภาคสนามลงสัมภาษณ์ประกอบด้วย เครื่องบันทึก หนังสือโน้ต กลุ่มเป้าหมายมี 1 กลุ่ม คือ พระสงฆ์
3 รูป ผู้นำชุมชน 10 คน ประชาชนทั่วไป 22 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 35 รูป/คน
แล้วนำมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา

       ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและปัญหาชุมชนของวัดสามสวนบ้านหนองสวรรค์ พบว่า สภาพปัญหาคนในชุมชนทะเลาะวิวาท การแข่งขันเอารัดเอาเปรียบ มักมาก
ในกามารมณ์ผิดลูกผิดเมียกัน ไม่จริงใจพูดโกหกหลอกลวงกัน และมีสิ่งของมึนเมาขายกันทั่วไป เป็นต้น สภาพปัญหาเหล่านี้ล้วนขาดหลักศีลธรรมเบื้องต้น

       การสร้างชุมชนน่าอยู่ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาของวัดสามสวนบ้านหนองสวรรค์ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นพบว่าได้จัดโครงการชุมชนคุณธรรมวัดสามสวนเป็นชุมชนต้นแบบ โดยนำเอาหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นชุมชนที่คอยดูแลเอาใจใส่เพื่อนบ้าน สร้างไมตรีต่อกันช่วยทำให้ชุมชมมีสันติภาพ ทำให้ชุมชนมีแต่รอยยิ้มและมีแต่ความสุข

 

        The objectives of this research were:1) to study the current conditions and community problems of Samsuan temple, Nong Sawan village; 2) to study the livable community building Accordance with the Buddhist principles of the temple. This study was a qualitative research conducted by the study of both the document and the field work. The obtained data were interpreted by the descriptive analysis.

       The research results revealed that 1) the problems of the community were a community dispute, competitive exploitation, sexual misconducts, telling a lie, intoxicating item selling in generals and etc. All of these problems are about lacking of the basic moral principles.

       The livable community building, according to Buddhist principles of the temple can be made by organizing the project, making the temple as the model in bringing the dhamma principles called ‘the Four Bases of Social Solidarity (Pāli: saṅgahavatthu-dhamma)’to take care of the neighbors, to create friendship, peace, smile and happiness in the community.


Keywords


การสร้าง; ชุมชนน่าอยู่; หลักธรรมทางพุทธศาสนา / Building; Livable Community; Buddhist Principles

Full Text:

PDF

References


Boontan Lakong. (1989). The Concept of Community Development in

Buddhism. Research Report. College: Chiang Mai University.

Lawyer Council. (2001). Constitution of The Kingdom of Thailand

Bangkok : Bophit Printing Company Limited.

Phra Dhammapidok (P. A . Payutto). (1994). The Importance of

Buddhism as Anational Religion. Bangkok: Sahatham Company

Limited.

Phramahamit Thitapanyo. (2017). The Build up of a Communal

consciousness of the ASEAN Community : Analyzed through the

Songkran Festival. Dhammathas Academic Journal, 17(3)Special

Issue, 71-80.

Sombun Suksamran. (1979). Buddhism and Politics. Journal of Social

Sciences, 16(4), 1-15.

Theerawuth Arunvech. (2001). The Process of Social Development

Towards Peace and Happiness at The Area of Dhamma's Base.

Bangkok: Ministry of Social Development and Human Security.

Wasin Intasara. (1998). Buddhist Ethics. Bangkok:

Mahamakutrajavidyalaya University Printing.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com