การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการผลิตของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิ

อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, อรรถ อภินนท์ธีระศักดา

Abstract


         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิ 2) จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานสมาชิกเครือข่ายฯ 3) ให้ความรู้กระบวนการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกรเครือข่าย 4) ตั้งศูนย์รับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรแบบอินทรีย์เครือข่ายฯ พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอภูเขียว และอำเภอคอนสวรรค์ จำนวน รวม 90 ราย โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรกร
2) แบบสัมภาษณ์ 3) การศึกษาดูงาน 4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการอบรม การวิเคราะห์ขอมูลใช้การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

         ผลการวิจัย พบว่า

        1. สมาชิกเครือข่ายฯสามารถจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและสถานที่ในการตั้งกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอำเภอเมืองกลุ่มอำเภอภูเขียว และกลุ่มอำเภอคอนสวรรค์

        2. สามารถสร้างฐานข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร ชนิดของพืช พื้นที่การปลูกและสินค้าของเครือข่ายฯ กระบวนการผลิตของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ผลิตแบบอินทรีย์เต็มรูปแบบ 2) กลุ่มที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน และ 3) กลุ่มผู้สนใจปลูกแบบเกษตรอินทรีย์

        3. สามารถจัดตั้งศูนย์รับรองมาตรฐานแปลงเกษตรแบบอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 ศูนย์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับตรวจ และการรับรองแปลงตามมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

        4. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเฉลี่ยในทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก (4.38)

 

        The purpose of the Research were 1) To develop a network of organic farming enterprises in Chaiyaphum. 2) To develop a database on products and commodities of the organic farming community network, Chaiyaphum Province. 3) To educate the organic production process. 4) To set up a standardized certification center for organic farm. Target groups include Organic farmers, in Chaiyaphum District, Phu Khiao District and Khon Sawan District total 90 persons. The research instruments include: 1) questionnaire 2) interviews 3)studyvisits,4)training workshop 5) The farmers' satisfaction of the training. Data analysis was used to analyze the mean and standard deviation of the scores and content analysis. The results showed that :

           1. The farmers are establishment of a network committee to set the roles, duties and responsibilities and locations for setting up a network of organic farming enterprises in Chaiyaphum. The location of the target district network is divided into 3 districts as Muang District, Phu Khieo and Khon Sawan.

           2. A database of farmers can be divided into 3 groups according to the readiness of organic production, namely 1) full organic production group 2) groups of in the transition period and 3) groups of interested organic growers,

           3. To set up an organic agricultural standardization center to participate of the Chaiyaphum way. The most of them are in a 1-2 year transition period, therefore, have not received the inspection and certification of conversion in accordance with the participatory organic farming standard (PGS).

           4. Participants were satisfied with the implementation of the workshop on average at a high level (4.38)

             


Keywords


กระบวนการผลิตของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน; ชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิ / Production Process of Community Enterprise Network; Organic Agriculture Community; Chaiyaphum

Full Text:

PDF

References


Wira Phak-uthai, et al. (2009). The expansion and development of the

supply chainmanagement system. Kasetsart Sathorn and Chatuchak

District ChaiyaphumProvince. Bangkok: Thailand Research Fund.

Busara Limnirankun and Phruek Yipmantasiri (2011). Agricultural

innovations supportingthe organic rice production system of

smallholder farmers in northern Thailand. Chiang Mai: Faculty of

Agriculture, Chiang Mai University.

Office of the National Economic and Social Development Board, Office of

the Prime Minister. (2017). National Economic and Social

Development Plan No. 12 (2017-2021). Bangkok: Office of the

National Economic and Social Development Council.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com