ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

วีระชัย รัตรองใต้, วิเชียร รู้ยืนยง

Abstract


       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)วิเคราะห์ค่าดัชนีPNI Modifiedจัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นได้ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย6 ยุทธศาสตร์15 กลยุทธ์คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพมี 4 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนเปลี่ยนเทคนิคการสอนครูมุ่งสู่เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมี3กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานช่วยพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 นิเทศร่วมมือ รวมพลังสร้างสรรค์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มี2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี 2 กลยุทธ์

       The purposed of this research were to study the current practice condition and the desirable condition and also to develop astrategy  for School Administration to Raise Learning Achievement Level Of Schools  Under NakhonRatchasima Primary Education Areas. Mixed Methods Research was used.  Applying PNI modified    for analyzing and prioritizing the needs as to develop  strategic with vision, mission and objectives was processed six  strategic with 15  sub strategic were developed.  Stratergy 1st Teacher compatency development to be teaching professional with 4 sub-strategics. for  raising leaning aceivement level with 2 sub-strategics. Startergy 4th : Supervision through  creative  collaboration and empowerment for learning aceivement level with 2 sub-strategics. Startergy 5th : Result-based management of budget,with 2  sub-strategics. and Startergy 6th : Curriculum improvementfor  raising leaning aceivement level with 2 sub-strategics

 

Keywords


ยุทธศาสตร์; การบริหารสถานศึกษา; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / Strategy; School Administration; Learning Achievement

Full Text:

PDF

References


Bureau of Supervision and Development of Education.(2002).Supervision

for the development of research in educational institutions. Bangkok:

Printing of Religion.

Edward, L.H. (2005). Key Strategies to Improve School: How to Apply

Them Contextually.Book: Report- Descriptive. Rowman&Littlefield

Education.

Good, C. V. (1973). Dictionary of Education. (3rded). New York: McGraw

–Hill book Go

Glickman, C.D. (2004). Supervision and Instructional Leadership : A

Developmental Approach. Boston: Allyn& Bacon.

LitpukdeeA.N .(2011). Raise Learning Achievement Level By

Participatory network strategy of Ban ThungSamet School (Mittaphap

Under Satun Primary Education Area. Online. Retrieved

November 1 ,2017. from:

https://sornordon.wordpress.com/2013/03/13/1326/

Ministry of Education. (2008) .Basic education curriculum2008.Bangko:

latpraw teachers' council Printing.

McClelland. (1999). Identifying Competencies with Behavioral-event

interviews.Psychological Science.Online.Retrieved November 1, 2017.

from: http//: www.eiconsortium.org/research/business_case_

for_ei.html

NakhonRatchasima Provincial Education Office.(2017). Education

Development Plan in NakhonRatchasima Fiscal year 2017 - 2021.

NakhonRatchasima:Copied documents

NakhonRatchasima Primary Education Service Area Office6.

(2016).Academic Achievement Report (O - NET) .NakhonRatchasima:

NakhonRatchasima Primary Education Service Area Office 6.

Office of the Basic Education Commission.(2013).Developmental

curriculum School administrators to enter management positions in

educational institutions. Bangko: Office of the Basic Education

Commission.

SrisaartB.CH. (2011). PreliminaryResearch.(9thed.). Bongkok:

SuWiriyasan.

Siam Vala A.M. , Lathippipat DK. And TungkitVanich S.K. (2011).New

education reform: The quality of education.Thailand:Development

Research Institute.

Sanguannam J.N. (2010). Theory and Practice in Educational

Administration.(3rd ed.). Nonthaburi:Book Point.

Thomas J. and others.(1980). Education Governance and

Administration.Englewood Cliffs.N.J.: Prentice-Hall.

Vahachat R.P. (2007).Development of a quality management model for

the entire organization Of the school basic. Educational Administration

and Management.(Ed.D.) College: Burafha University

WongwanichS.M. (2007).Research Needs

Assessment.Bangkok:Chulalongkorn University.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com