ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

สนอง สุดสะอาด, ศศิรดา แพงไทย

Abstract


        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์และสภาพแวดล้อมภายนอกในการบริหารโรง เรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 3) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา จำนวน 302 โรง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าดัชนี PNI Modified ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการมีส่วนร่วม 2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์และสภาพแวดล้อมภายนอกในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาพบว่าสภาพปัจจุบันในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลางส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการมุ่งสัมฤทธิผล มี 7 กลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพนักเรียนมี 5 กลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่ความสุข มี 5 กลยุทธ์และ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี 4 กลยุทธ์

 

        This research aimed to, 1) Study the elements of the effective quality school management, under the Office of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area. 2) Study current and desirable conditions and the external environment in the effective quality school management, under the Office of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area.  3) Develop the effective quality school management strategies, under the Office of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area. The samples used in the study were  302 public schools under the Office of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area. The tools used for data collection were questionnaires and the evaluation of the appropriateness and possibility of the strategy. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, PNI Modified index.

        The results showed that

        1. The elements of the effective quality school management, under the Office of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area, were of four components : 1) Management, 2) Learning, 3) Environment, 4) Participation.

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
        2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์และสภาพแวดล้อมภายนอกในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 3) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาจำนวน 302 โรงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าดัชนีPNI Modified

           ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมามีองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้  3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการมีส่วนร่วม 2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์และสภาพแวดล้อมภายนอกในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาพบว่าสภาพปัจจุบันในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีประสิทธิผลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการมุ่งสัมฤทธิผลมี 7 กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพนักเรียนมี 5 กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่ความสุขมี 5 กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี 4 กลยุทธ์

 

           This research aimed to, 1) Study the elements of the effective quality school management, under the Office of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area. 2) Study current and desirable conditions and the external environment in the effective quality school management, under the Office of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area.  3) Develop the effective quality school management strategies, under the Office of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area. The samples used in the study were  302 public schools under the Office of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area. The tools used for data collection were questionnaires and the evaluation of the appropriateness and possibility of the strategy. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, PNI Modified index.

              The results showed that

1. The elements of the effective quality school management, under the Office of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area, were of four components : 1) Management, 2) Learning, 3) Environment, 4) Participation.

          2. The current and the desirable conditions and external environment in the effective quality school management, under the Office of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area.  It were found that the current condition of effective quality school management overall at medium level. When considering each aspect, it was found that the highest mean was the environmental aspect, The second was participation, followed by the management and the lowest was the learning. Desirable condition in effective school management, overall, was at the highest level. When considering each aspect, it was found that the highest  was  learning, The second highestwas environmental aspect, followed by participation, and the lowest was management. The external environment in the effective quality school management, under the Office of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area, were of four elements: 1) Political and State Policies, 2) Economic, 3) Social and Cultural, and 4) Technology. There were two groups of responses: opportunities of the external environment and the environment as a threat.

3. The effective quality school management strategies, under the Office of NakhonRatchasima Primary Educational Service Area,Consisted of four strategic plans with 21 sub- strategies: the first strategic plan was the management focused on achievement with 7 sub- strategies. The second strategic plan was learning management for student qualitywith5sub- strategies. The third strategic plan was environmental management, conducive to the success of the learning with happiness, with5sub- strategies. and the fourth strategic plan was to enhance the sense of being an owner and  participative stakeholder in education, with4sub- strategies.

        


Keywords


ยุทธศาสตร์; การบริหารโรงเรียนคุณภาพ; ประสิทธิผล / Strategy; Quality School Management; Effectiveness

Full Text:

PDF

References


Amrungjantawanit. (2004).Guidelines On The Best Practice For Quality

Schools.Bangkok: Watanapanich.

Boonchomsrisa-Ard.(2002). Basic Reeseach.Edition

Bangkok:Suwiriyasarn.

Nittayatheparoonrat. (2014). Development Of A Management Model

For The Worldclass Standard Schools In Thailand.Ph.D(Educational

Administration). Bangkok: Chulalongkorn University.

Nonglukrueanthong. (2007). The Model Of School Administrtive

Effectiveness. The Degree Of Doctor Of Philosophy Program In

Educational Administration: Silpakorn University.

Office Of The Basic Education Commission. (2016). The Handle Of Basic

Education Standards Assessment For The Educational Quality

Assurance School.Bangkok : Buddha Press.

Office Of The Education Council. (2017). The National Education Plan

(2017 – 2036). Bangkok: Bureau Of Policy And Planning.

Phiphopsawekwan. (2013). Strarigic Development For Administration Of

Educational Quality Developing Plans Of Basic Schools Under

Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 1 And 2.

Doctor Of Philosophy. Administration And Development.Coollege:

Stratgekamphaengphetrajabhat University.

Pimpansuriyo.(2009). Transformational Leadership Of Administrators

Affecting School Effectiveness Under Municipality Education Group

Provincial Administrative Organizations. Master Of Educational

Administration Thesis.Loie: Loierajaphat University.

Poonsinprakamin. (2012). Development To Be A Quality School:

ThatphanomSchool.The Degree Of Doctor Of Education Program In

Educatinal Administration.Coollege: Sakonnakronrajabhat University.

Prapapornchantarasamee. (2016). School Management Strategies

To Enhace Integrity Of Primary School Students. The Degree Of Doctor

Of Philosophy Program In Educational Administration.Coollege:

Chulalongkorn University.

Ratreesripriwan. (2013). The Development Of Management Strategies

Toward Excellence Of The Worldclass-Standard Elementary School.The

Degree Of Doctor Of Philosophy Program In Educational

Administration. Coollege: Chulalongkorn University.

Sudawankruapanit. (2006).Scholarly Journal The 9th Years. October 4 –

December 2006.

Suneechaisooksung.(2014). Academic Administration Strategies To

Promote 21st Century Skills Of Students In Alternative Private Schools.

The Degree Of Doctor Of Philosophy Program In Education

Administration. Coollege: Chulalongkorn University.

Supornratsattathanachaiphat. (2014). Instructional Leadership

Development StrtegiesOf Teachers. ThedegreeOf Doctor Of Philosophy

Program In Educational Administration.

Coollege:ChulalongkornUninversity.

Thawilaranyawet.(2014). How To Improve The Education Quality Of

School.Nakhonratchasima:Nakhonratchasima Primary Educational

Service Area Office 4.

Tiwatsridamron. (2013). The School Administration To Be A Quality

School: The Grounded Theory Approach. The Degree Of Doctor Of

Education Program In Educational Administration. Coollege:

Udonthanirajabhat University.

Tussapornpoomseda. (2016). Proposed Small School Management

Strategies For Educational Quality Enhancement.The Degree Of Doctor

Of Philosophy Program In Educational Administration. Coollege:

Chulalongkorn University.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com