การรับรู้และพฤติกรรมมารยาทไทยที่พึงประสงค์ของนักศึกษาจีน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Xiaomin Ma, จารุณี มณีกุล, ชรินทร์ มั่งคั่ง

Abstract


            การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมมารยาทไทยที่พึงประสงค์ สภาพปัญหาการเรียนรู้และศึกษาแนวทางการเรียนรู้มารยาทไทยที่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักศึกษาจีนที่ศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 57 คน
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มารยาทไทยที่พึงประสงค์ของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบสหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation)

            ผลวิจัยพบว่า

            1) นักศึกษามีการรับรู้พฤติกรรมมารยาทไทยที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และพฤติกรรมมารยาทไทยที่พึงประสงค์ของนักศึกษาจีนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43

            2) ปัญหาการเรียนรู้เรื่องมารยาทไทยที่พบมากที่สุด คือ ด้านการทำความเคารพ 3) นักศึกษามีแนวทางการแก้ปัญหาในการเรียนรู้มารยาทไทยที่พึงประสงค์ในด้านการทำความเคารพโดยมีการเรียนรู้ผ่านสื่อ วิดีทัศน์ โทรทัศน์ และภาพยนตร์

 

              The purpose of this research were. To study the habits and manners of Thailand recognized and to study the problems of learning and education approach to learning the etiquette of Thailand in Chiang Mai University students. The sample used is the Chinese students studying in the Faculty of Humanities, University of Chiang Mai. The total number of 57 people by selecting a specific method. Tools used in this research is the questionnaire and interview etiquette and style of Thailand in Chiang Mai University students. Statistics used in the analysis include percentage frequency values, average, standard deviation and use statistical tests of correlation Pearson (Pearson Product Moment Correlation) research found that

              1) students of Thailand is a desirable etiquette by images included on many levels. Average is equal to 3.54 and Thai etiquette desirable behavior of Chinese students in the overall picture was at a moderate level With an average of 3.43

              2) learning problems stories Thailand manners, the most common is to respect

              3) students have problem-solving approach to learning the etiquette of Thailand desirable in respect by learning through the media. Video of tv and movies.

 


Keywords


การเรียนรู้; สภาพปัญหาการเรียนรู้มารยาทไทย; การรับรู้มารยาทไทยที่พึงประสงค์; พฤติกรรมมารยาทไทยที่พึงประสงค์; นักศึกษาจีน / Perception; The Problem of Learning Thai Courtesy; The Desirable Perception of Thai Courtesy; Chinese Students

Full Text:

PDF

References


Embassy of The People's Republic of China in The Kingdom of

Thailand. (2017).Thai-Chinese tourism And Chinese tourists in

Thailand. Online. Retrieved September 12, 2018. from:

http://www.chinaembassy.or.th/th

Ingon Rodnoi. (2008). A Desirable Behavior oF Thai Courtesy of

Young Children Through Activated Storytelling. Master of

Education Degree in Early Childhood Education. Graduate School:

Srinakharinwirot University.

Kamontip Rakkiattiyod et al,. (2017). Cultural Adaptation, Learning,

and Communication among Chinese Students in Phetchaburi

Rajabhat University. Community University Engagement Journal,

(2), 60-72.

Registration Office Chiang Mai University. (2018). Registration

System. Online. Retrieved September 5, 2018. from:

https://www1.reg.cmu.ac.th/web/th

Rungrutai Jaturapuchapornpong. (2013). Factors Enhancing Thai

Etiquettes Among High School Students in Phuttamonthon

District, Nakhon Pathom Province. Veridian E-Journal Silpakorn

University, 6(2), 531-540.

Surasak BoonArg. (2016). Intercultural Adaptation Process of Laos

and Cambodian Students in Ubon Ratchathani University. Journal

of Communication Arts, 34(2), 91-105.

Sureewan Sathiansukon. (2011). Teaching Thai to Chinese Students:

Condition, Problems and Solutions. Humanities Journals, 18(1),

-140.

Xueni, D. (2011). Basic etiquette and taboos made of Chinese

students are studying in Thailand. Online. Retrieved September

, 2018. from: https://wenku.baidu.com/view/46597299daef5ef

ba0d3cb1.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com