การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาชีวิต นายแสวง มะโนลัย ปราชญ์ชาวบ้านแห่งทุ่งกุลาร้องไห้

ปัญญา ศาสตรา, จรัส ลีกา, อุดม บัวศรี, สุวิน ทองปั้น, พระนรินทร์ สีลเตโช, อัจฉริยะ วงษ์คำซาว

Abstract


           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและปรัชญาการดำเนินชีวิตในทัศนะพุทธปรัชญา 2) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตนายแสวง มะโนลัย ปราชญ์ชาวบ้านแห่งทุ่งกุลาร้องให้ 3) เพื่อวิเคราะห์ปรัชญาชีวิตนายแสวง มะโนลัย ปราชญ์ชาวบ้านแห่งทุ่งกุลาร้องไห้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา

           ผลการวิจัยพบว่า

          1. การดำเนินชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับโลกียะ ต้องใช้หลักหลักธรรมที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ครองเรือนมี ศีล 5 และฆราวาสธรรม เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อความเจริญงอกงามในการดำเนินชีวิต และระดับโลกุตตระ มีอริยสัจ 4 และอริยมรรคมีองค์ 8 โดยมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุด

          2. นายแสวง มะโนลัย เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความมุ่งมั่นมีพยายามเพื่อการเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิด เห็นวิกฤตต่างๆ เป็นโอกาส ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคปฏิบัติจนประสบความสำเร็จได้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตของคนในสังคม และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการทำปุ๋ยอินทรีย์ของสังคม

          3. นายแสวง มะโนลัย ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะปราชญ์ชาวบ้านผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ และการนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีหลักสัมมาอาชีวะ หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ และหลักมัตตัญญุตา ทำให้นายแสวง  มโนลัย เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนและสังคมทั่วไป

 

         This research aims to :1) to study the concepts, theories and philosophy of life in Buddhist philosophy 2) to study the way of life of Mr. SaweangManolai, the local philosopher of Thung Kula 3) to analyze the life philosophy of Mr.SaweangNolai, the Philosopher of Thung Kula RongHai, This research is the qualitative research methodology and the data were descriptively analyzed by the inductive analysis method.

         The research results were as follows :                                                               1. Living according to Buddhist Philosophy is divided into 2 levels.Ie, the level of logic must use the principles that are appropriate for the conditions of the rulers. There are 5precepts.AndSupermundane states (LokuttaraDhamma) etc. with the aim to flourish in life And the level of logutra, with 4 Noble Truths and Archanikas, with a body of 6, with Nirvana as the ultimate goal

         2. Mr. SaweangManolai is a villager who has a commitment to try to overcome various obstacles that arise. Saw various crises as an opportunity to adhere to the sufficiency economy philosophy Has adopted the sufficiency economy philosophy to practice until being successful as a model for the lives of people in society And is a center of learning in sufficiency economy And the organic fertilizer of society

         3. Mr. SaweangManolai behaved as an example as a villager who succeeded in living the sufficiency economy Philosophy,And applying Buddhist teachings to life Have the right livelihood Master Thittdammikattha And the principle of Mantanyuta, which made Mr. SaweangManolai to be respected by people in the community and society in general.


Keywords


ปรัชญาชีวิต; ปราชญ์แห่งทุ่งกุลาร้องไห้; นายแสวง มะโนลัย

Full Text:

PDF

References


Agriculture and Cooperatives.(2008). Community Sufficiency Economy

Learning Center Project.Bangkok : Thailand Agricultural Cooperative

Printing Co., Ltd.

E.F. Schumacher. (1973). Buddhist Economics.Online.Retrieved

December 26, 2018.from: http://www.dharma-

gateway.com/monk/preach/lp-prayuth/lp-prayuth-10-02.html.

Ministry of Agriculture and Cooperatives.(2002). Proper and Proper Rice

Planting.Bangkok : Department of Agricultural Extension.

PhrasamusurangSujinno (Chan-Ngam). (2010). Alternative : Balanced

Livelihood and Consumerism Problem Solution for Thai Society.Master

thesis. Graduate School :Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

PrawetWasi. (2007). Sufficiency Economy and Civil Society : Reviving the

Social Economy.Bangkok : Doctor of Folklore.

PrasobsukRittidej .(2010). An Alternative Community Learning Center For

The Thai Youth In The Northeast. Journal of RajabhatMahaSarakham

University, 4(1), 71-76.

SopitaChiwaphong. (2010). An Analytical Study of the Buddhist Ways of

Life of The Leaders in Thai Societies.Master thesis. Graduate School:

Mahachulalongkornrajavidyalaya University.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com