การส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

Janthaporn kamkwa

Abstract


        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตาม ตำแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา และ ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองเด็กเล็ก จำนวน ๒๙๑ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบทดสอบค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test, One way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า

        ๑. สภาพการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งภาพรวมและรายด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือด้านอาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปัญหาการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งภาพรวมและรายด้าน ด้านที่มีระดับปัญหาสูงสุดคือ ด้านอาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านที่มีระดับปัญหาต่ำสุดคือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        ๒. ผลการทดสอบรายคู่พบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรที่มีตำแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหาด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยผู้ปกครองเด็กเล็กมีความคิดเห็นมากกว่าคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปัญหาด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยผู้ปกครองมีความคิดเห็นน้อยกว่าคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        ๓. ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการบำรุงรักษาดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพที่มั่นคงปลอดภัยและเหมาะสม คัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความรู้ความสามารถและผลงาน กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของศูนย์ วางแผนงานการจัดระบบการควบคุมภายในและภายนอกของศูนย์ จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม วิเคราะห์การบริหารจัดการตามโครงสร้างและภารกิจของศูนย์ให้เป็นปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายเด็กปฐมวัย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com