การศึกษาวิเคราะห์การอธิษฐานจิตของชาวพุทธที่ไปแสวงบุญในแดนพุทธภูมิ

บูลยรักษพรรณ ต่อพันธ์, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ผศ.ดร., ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น

Abstract


         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการอธิษฐานจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การอธิษฐานจิตของชาวพุทธในสังคมไทย ๓)เพื่อศึกษาวิเคราะห์การอธิษฐานจิตของชาวพุทธที่ไปแสวงบุญในแดนพุทธภูมิ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กำหนดตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๓ กลุ่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ ชุดโดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) อธิบายในรูปแบบความเรียง

            ผลการวิจัยพบว่า ๑) อธิษฐานตามหลักของพระพุทธศาสนา หมายถึง การตั้งใจเพื่อจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อจะเป็นด้วยจิตใจแน่วแน่มั่งคงมุ่งตรงต่อจุดหมาย เป็นบารมีข้อหนึ่งในบารมี ๑๐ ข้อ ที่พระโพธิสัตว์จะต้องบำเพ็ญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า และเป็นหลักธรรมที่มีความจำเป็นกับทุกคน ไม่เฉพาะพระโพธิสัตว์นั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการอธิษฐานจิตนั้นเป็นหลักที่มีการเชื่อมโยงทั้งทางโลกและทางธรรมกล่าวคือ การที่ทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมีความตั้งใจ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และดำเนินไปตามนั้นอย่างแน่วแน่ ๒) การอธิษฐานจิตของชาวพุทธในสังคมไทยส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าการอธิษฐานจิตเป็นการอ้อนวอนขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าดลบันดาลตามที่ร้องขอโดยการให้สินบนด้วยเครื่องสักการบูชาต่างๆ ดังนั้นจึงทำให้การอธิษฐานจิตไม่มีการนำไปสู่ความมุ่งมั่นเพื่อปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงและที่สำคัญผู้วิจัยมีความเห็นว่าการยึดติดรูปแบบดั้งเดิมอาจทำให้ชาวพุทธไทยไม่สามารถนำความรู้เรื่องการอธิษฐานจิตมาใช้ในสังคมทั้งในฝ่ายทางโลกและฝ่ายธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ๓) การอธิษฐานจิตของชาวพุทธที่ไปแสวงบุญในแดนพุทธภูมิมีการสวดมนต์นั่งสมาธิอธิษฐานจิตทุกสถานที่ที่ไปนมัสการ โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ให้ความรู้และนำปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการแสวงบุญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการมีผู้นำในการปฏิบัติและให้ความรู้ที่ถูกต้องในการอธิษฐานทั้งยังได้พบเห็นสถานที่จริงที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทำให้ผู้ไปแสวงบุญมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความมุ่งมั่นและตั้งมั่นในพระพุทธศาสนามากขึ้น


Keywords


การอธิษฐานจิตของชาวพุทธ, แสวงบุญในแดนพุทธภูมิ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com