การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการครูในโรงเรียน ในเขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

บัญญัติ เหง้าโคกงาม, Assist.Prof.Dr.Chanchai Huatsri, ดร.ปัญญา คล้ายเดช

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการครูในโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ๒) เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการครูในโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยแจกแบบสอบถามให้ประชากร จำนวน จำนวน ๔๓๐ คน  โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ในส่วนแบบสอบถามได้นำไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๕ คน โดนใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) แล้วจึงนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of Variance)

ผลการวิจัยพบว่า

      ๑. ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๒) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา

      ๒. ระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการครูในโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อายุการทำงานและรายได้ พบว่า ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

      ๓. แนวทางการใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในโรงเรียน ในเขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นพบว่า ด้านฉันทะข้าราชการครูทำงานด้วยความพอใจในตำแหน่งหน้าที่ และ มีความภูมิใจที่ได้ทำงาน จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ พอใจในงาน โน้มน้าวให้เพื่อนๆ พึงพอใจในหน้าที่ที่ทำด้วย ควรมีส่วนร่วมในงานทุกอย่างเพื่อทำงานทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าเริ่มต้นดีอะไรก็ดีไปหมด ด้านวิริยะข้าราชการครูต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่าง  เพียรพยายามเพื่อให้งานที่ชอบประสบความสำเร็จ หาวิธีการที่จะทำให้งานสำเร็จ ด้านจิตตะข้าราชการครูต้องเอาใจจดจ่อกับงานในหน้าที่อย่าให้เสียหาย เอาใจใส่ต่องาน เอาใจใส่ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดี ทุกอย่างต้องมีการแข่งขันปรับปรุง เอาใจใส่นักเรียนและชุมชน และ ด้านวิมังสา ข้าราชการครูต้องหมั่นตริตรองงานที่ทำ การทำงานทุกอย่างต้องเอาใจใส่หมั่นตรวจสอบงานที่ทำ ถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคต้องหาทางแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นช่วยกัน


Keywords


หลักอิทธิบาท ๔

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com