การจัดการความขัดแย้งตามแนวพระพุทธศาสนา

พระมหาประกาศ อาภากโร

Abstract


       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)  เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความขัดแย้งของประชาชนบริเวณพื้นที่รองรับขยะบ้านคำบอน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๒) เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแย้งบริเวณพื้นที่รองรับขยะบ้านคำบอน เทศบาลตำบลโนนท่อน จังหวัดขอนแก่นตามแนวพระพุทธศาสนา ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือพระสังฆาธิการที่มีบทบาทการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับของสังคมระดับจังหวัด ระดับประเทศจำนวน  ๓ รูป และตัวแทนจากองค์กรภาครัฐในเทศบาลตำบลโนนท่อน เทศบาลนครขอนแก่น/ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ๕  คน และประชาชน/เจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่รองรับขยะบ้านคำบอน ๑๐๐ คน เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก และแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการสรุปผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนั้น ใช้ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

      ๑) ความขัดแย้งของประชาชนมาจากการเสียผลประโยชน์ของท้อง ๒ กลุ่ม โดยแบ่งความขัดแย้งออกเป็น ประชาชนกลุ่มแรก เป็นประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่เดิม กลุ่มที่ ๒ คือกลุ่มประชาชนผู้ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รองรับขยะบ้านคำบอน เพื่อมาประกอบอาชีพบริเวณพื้นที่รองรับขยะบ้านคำบอน โดยประชาชนกลุ่มนี้ต้องการให้นำขยะมาเทบริเวณพื้นที่รองรับขยะบ้านคำบอน เพราะได้รับผลประโยชน์ในการประกอบอาชีพบริเวณพื้นที่รองรับขยะบ้านคำบอน

      ๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการความขัดแย้งของประชาชนบริเวณพื้นที่รองรับขยะบ้านคำบอน ได้มีการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาประกอบการดำเนินกระบวนการจัดการความขัดแย้งตามหลักปปัญจะ ๓ คือกิเลส ๓ หลักธรรมอริยสัจ ๔ และหลักขันติธรรม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com