กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนา

Phra Sarayut Nontapa

Abstract


       “การเรียนรู้” เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ การที่จะนำทางไปสู่ความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ เป็นองค์รวม ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายประการที่จะเชื่อมโยงกัน โดยเริ่มต้นจากตัวเราก่อน เรียนรู้ที่จะจัดการตนเอง เพื่อการพัฒนาตนเองให้เป็นคนรอบคอบ รอบรู้ ระมัดระวัง คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น มีการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการจัดสรรเวลา การวางแผนพัฒนาการเรียนรู้การสร้างพลังและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อการจัดการตนเองซึ่งจะต้องมีความมุ่งมั่นและใฝ่รู้ ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ว่าได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของพุทธศาสนาว่าการพัฒนาตนเองเป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความพอดี หรือการมีดุลยภาพของชีวิต มีความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างการดำเนินชีวิตของบุคคล กับสภาพแวดล้อมและมุ่งการกระทำตนให้มีความสุขด้วยตนเอง รู้เท่าทันตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่าการพึ่งพาอาศัยวัตถุ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน หลักการพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสตร์ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๓ ประการ คือ ทมะ สิกขา และภาวนา


Keywords


การเรียนรู้, พัฒนา, ศักยภาพ, ทมะ, สิกขา, ภาวนา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com