การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี

ศศิธร พนมเขตต์, ดร.เพ็ญพิสุทธิ ไชยกาญจน์

Abstract


      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานีในด้านวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ๒)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓๑๑ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าความถี่ (frequencies) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One  Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe') และค่าสถิติที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปีมีสถานภาพสมรสแล้วจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มีอาชีพเป็นเกษตรกรมีรายได้ ๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการบริหารทั่วไป สูงสุดรองลงไปเป็นด้านการบริหารงบประมาณ  และด้านวิชาการ ตามลำดับ จากการทดสอบสมมติฐาน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพต่างกัน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยแตกต่างกัน สำหรับ เพศ สถานภาพ รายได้ ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยไม่แตกต่างกัน


Keywords


การมีส่วนร่วม, การจัดการศึกษาปฐมวัย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com