การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ศาสตรวุฒิ กันหารินทร์, รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

Abstract


      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน ๑๓๖ คน ครูผู้สอน จำนวน ๒๑๔ คน รวม ๓๕๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๙๒ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent samples)

ผลการวิจัยพบว่า

      ๑. สภาพการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ โดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย

      ๒. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จำแนกตามสถานภาพการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่าโดยภาพรวมทั้งสภาพและปัญหาไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าสภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนปัญหาไม่แตกต่างกัน จำแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าสภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนปัญหาไม่แตกต่างกัน


Keywords


การบริหารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นข้อมูลและแนวทางสำหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com