มัชฌิมาปฏิปทา: ทางออกปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย

พระปลัดสมบัติ ดร.

Abstract


         ขณะที่สังคมกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤติการณ์ความขัดแย้งที่มีความสลับซับซ้อนทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆอันเกิดจากการสะสมของความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางสังคมที่กดขี่และทำให้ผู้คนรู้สึกแปลกแยกและแบ่งแยกคนในสังคมออกจากกันผสานกับความรุนแรงทางวัฒนธรรมที่ให้ความชอบธรรมกับความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงทางตรงนอกจากนั้นการขยายตัวของความขัดแย้งที่เจริญเติบโตไปพร้อมกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศซึ่งเกิดจากการที่รัฐใช้กลไกทางเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนสถาบันต่างๆของประเทศจนทำให้ประชาชนในชนบทคนด้อยโอกาสและคนยากจนถูกยัดเยียดสถานะของการเป็นคนชายขอบของสังคมโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์เลือกผนวกกับปัญหาการบริหารงานของรัฐแบบรวมศูนย์แต่กระจัดกระจายปัญหาประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ไม่มีประสิทธิภาพและปัญหาทางด้านโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้รวมตัวกันจนกลายเป็นวิกฤติการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยที่ไม่สามารถหาทางออกได้และเมื่อประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมอย่างที่ควรจะเป็นและรัฐไม่สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงจึงก่อให้เกิดการประท้วงการขัดขืนจนถึงขั้นใช้กำลังและความรุนแรงในการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ตามที่ปรากฏอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

         สังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันเสาหลักของสังคมไทยมีอยู่ ๓ สถาบันคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะเคารพเทิดทูนสถาบันทั้งสามนี้และในฐานะที่เมืองไทยเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาหากมีการนำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกความสามัคคีก็น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้ผู้เขียนจึงสนใจที่จะนำเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันโดยในบทความนี้ผู้เขียนจะได้นำเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งหมายถึงทางสายกลางหนทางแห่งการดับทุกข์หนทางแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ดาริชอบ) สัมมาวาจา (วาจาชอบ)สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (จิตตั้งมั่น)บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทย” โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักมัชฌิมาปฏิปทามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทย เพื่อให้สังคมไทยนั้นเกิดความสมัครสมานสามัคคี

Keywords


มัชฌิมาปฏิปทา,ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com