พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ศันสนีย์ ดวงซาคำ

Abstract


       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (๒) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม ตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การทำงาน และขนาดสถานศึกษา และ (๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ แนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒๑๑ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๘ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent samples) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA) และวิเคราะห์หาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’ method)

          ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด้าน มีพฤติกรรมในระดับมาก โดยด้านที่มีพฤติกรรมในระดับสูงสุดคือ ด้านพฤติกรรมตามหลักมุทิตา รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมตามหลักเมตตา และด้านที่มีการปฏิบัติในระดับต่ำสุดคือ ด้านพฤติกรรมตามหลักอุเบกขา

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ในการทำงาน โดยภาพรวมและรายด้าน มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน

       ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านพฤติกรรมตามหลักเมตตาและด้านพฤติกรรมตามหลักอุเบกขามีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านพฤติกรรมตามหลักกรุณาและด้านพฤติกรรมตามหลักมุทิตามีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

       แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้ ผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศตนและเวลาให้โรงเรียนอย่างเต็มที่ ควรให้คำปรึกษาการทำงานแก่บุคลากร ควรมีการจัดระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานของโรงเรียน ควรสร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดกับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ควรสร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีงามแก่บุคลากรทุกคน เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และควรพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรม


Keywords


หลักพรหมวิหาร ๔, ผู้บริหารสถานศึกษา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com