การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

นายณัฐนนท์ หล้าเครือ

Abstract


      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ จำแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน และศึกษาแนวทางส่งเสริมการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ  ๔ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกนและสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified random Sampling) ตามสถานภาพ  ได้จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๙๐ และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างโดยการทดสอบหาค่า (t-test แบบ independent samples ) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test  แบบ One-way ANOVA) หาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (Secheffe’ method) และการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive analysis)

 

ผลการวิจัยพบว่า

      การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการบริหารบุคลากรตามหลักอัตถจริยา รองลงมาคือ ด้านการบริหารบุคลากรตามปิยวาจา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการบริหารบุคลากรตามหลักสมานัตตตา                     

        ผลการเปรียบเทียบ การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน จำแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน และจำแนกตามประสบการณ์การทำงานโดยภาพรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่าง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ คือด้านการบริหารงานบุคลากรตามหลักปิยวาจา ส่วนด้านอื่นมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

      แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา  ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ด้านการบริหารตามหลักทาน สถานศึกษาควรให้ความเป็นธรรมในการพิจารณา ตำแหน่ง หน้าที่ งานที่รับผิดชอบกับบุคลากรในสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีขั้นตอนหรือวิธีการ การคัดเลือก การบรรจุการแต่งตั้งบุคลากรด้วยความเป็นธรรมไม่มีเส้นสาย ด้านการบริหารตามหลักปิยวาจา ผู้บริหารควรแนะนำให้คำปรึกษาด้วยความสุภาพ ใช้วาจาอ่อนหวาน และปฏิบัติตามวาจาที่ให้ไว้ต่อผู้ร่วมงานในสถานศึกษาเสมอ บุคลากรควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพอ่อนโยน ทั้งกาย วาจา ใจ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันและกัน ด้านการบริหารตามหลักอัตถจริยา ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชนผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็น ความทุกข์ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ ด้านการบริหารตามหลักสมานัตตตา ผู้บริหารควรบริหารงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย แบ่งภาระงานที่รับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกันให้บุคลากรทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุข  และผู้บริหารปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบวินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อทางราชการและผู้ใต้บังคับบัญชา

Keywords


การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา, หลักสังคหวัตถุ ๔

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com