บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๒

นิธิกานต์ โตโส

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  ผู้บริหาร และครูผู้สอน  รวมทั้งสิ้น  ๒๐๕ คน  กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง  เครซซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า (Rating  scale) แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๙๑ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (IOC)  เท่ากับ ๑.๐๐ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน  (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

     ๑. บทบาทของผู้บริหารในการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  ๒ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือด้านการเรียนรู้เป็นทีมด้านการมีความสามารถรายบุคคลด้านการคิดเชิงระบบด้านการมีวิสัยทัศร่วมกัน  และด้านการมีแบบแผนการคิดอ่าน

     ๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

     ๓. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่าด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคคลมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนด้านการมีความสามารถรายบุคคล  ด้านการมีแบบแผนการคิดอ่าน  ด้านการเรียนรู้เป็นทีมและด้านการคิดเชิงระบบมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

      ๔. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมีแบบแผนการคิดอ่านและด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันกันของบุคคลมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนด้านการมีความสามารถรายบุคคล  ด้านการเรียนรู้ของทีมและด้านการคิดเชิงระบบ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน


Keywords


บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com