การประยุกต์พรหมวิหาร ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

ณัฐวรรณ กงสะเด็น

Abstract


       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการประยุกต์หลักพรหมวิหาร ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา โดยจำแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงานและเพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและการพัฒนาการประยุกต์หลักพรหมวิหาร ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการวิจัยด้วยวิธีการเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน๓๑๘คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random Sampling) ตามสถานภาพและเทียบสัดส่วนจากประชากรตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะของแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๙๖ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent Sample) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทำการทดสอบความแตกต่างหลายคู่ โดยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)

ผลการวิจัย พบว่า

      การประยุกต์พรหมวิหาร๔ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการปฏิบัติงานตามหลักมุทิตา รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติงานตามหลักเมตตา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติต่ำสุด คือ ด้านการปฏิบัติงานตามหลักอุเบกขา

      ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์พรหมวิหาร๔ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่นจำแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงานโดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

      ข้อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์พรหมวิหาร๔ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่นผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดลำดับความสำคัญของงานและควรทำงานที่เร่งด่วนก่อนและผู้บังคับบัญชาต้องสอนบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ในสถานศึกษาควรช่วยเหลือกันในการทำงาน ช่วยเหลือผู้อื่นแม้ว่าจะไม่ใช่งานของเราก็ตามถ้าเราทำได้ และบุคลากรควรแสดงความยินดีชมเชยให้กาลังใจองค์กรต้องมีกฎเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งให้แน่นอนไม่เลื่อนโดยตามอำเภอใจ และผู้บริหารควรให้ความยุติธรรมกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนเท่าเทียมกัน โดยต้องทำตัวเป็นกลาง


Keywords


พรหมวิหาร๔, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com