การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สุทธิพงษ์ อุพลเถียร

Abstract


บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นจำแนกตามสถานภาพของบุคคลากร (3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า กระบวนการต่อผลลัพธ์ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์และจำนวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  แบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบปลายเปิด มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐานโดย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One - Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยเปียร์สัน (Pearson correlation)

ผลการวิจัยพบว่า

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านมีประสิทธิภาพในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับประสิทธิภาพสูงสุดคือด้านสามารถตรวจสอบได้ (Verifiability) รองลงมาคือความชัดเจนและความกะทัดรัด (Conciseness) และด้านที่มีความต้องการต่ำสุดคือมีความเที่ยงตรง (Accuracy)

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่โดยภาพรวม  ระดับประสิทธิภาพไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำแนกตามช่วงอายุ โดยภาพรวมมีระดับประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันที่นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จำแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมมีระดับประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันและรายด้านผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีมีระดับประสิทธิภาพแตกต่างกันกับผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้นไม่แตกต่างกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ มีระดับความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นโดยปัจจัยด้านนำเข้าภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ในระดับปานกลางและกระบวนการภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นในระดับสูงและเรื่องทีมีความสัมพันธ์สูงคือผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าฝ่าย ดูแล กำกับ ติดตามการใช้งานต่าง ๆ จากระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ควรพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านระบบสารสนเทศที่ชัดเจนและต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นำการใช้ระบบสารสนเทศในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรายบุคคลมาเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สนับสนุนให้มีการนำระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมอินเตอร์เน็ตสายสำรองมาใช้ และพัฒนาระบบเครือข่ายแบบสายและไร้สาย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน ควรมีการดูแล จัดหาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครื่องบริการแม่ข่ายและอุปกรณ์แม่ข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ที่มีความเร็ว ปลอดภัยและทันสมัยให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของบุคลากร ให้มีการจัดทำคู่มือและเอกสารประกอบสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นระบบมากขึ้น ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบฐานข้อมูลและหน้าระบบสม่ำเสมอเพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

ABSTRACT

          The aims of this study were to (1) evaluate the information system efficiency for administration of Sirindhorn College of Public Health Khon Kaen, (2) compare efficiency levels in information system for administration in the college which categorized by personal status, and (3) investigate the relationship of the inputs in the process to efficiency outcomes in the aforementioned college. The sample population was 148 persons of administrators and teachers in the stated college. Plus the research tool employed in this study was a questionnaire constructing a rating-scale with open-ended form with its reliability value at 0.97. The data analysis was conducted by the means of the computer software to find the rates of frequency, percentage, mean, Standard Deviation, One-way ANOVA, performed Scheffe's method of pair wise multiple comparison, and also analyzing the relationship by Pearson correlation.

The research outcomes are revealed as follows:

The information system efficiency for administration of Sirindhorn College of Public Health Khon Kaen, in overall and each aspect are at the high level and can be sorted from highest to lowest as follows: verifiability, conciseness, and accuracy.

The outcomes of the comparison which categorized by work position, in overall, the levels of the efficiency are indifferent with its statistical significance level at 0.05. Whilst classified by age, in overall, the levels of the efficiency are indifferent with its statistical significance level at 0.05. When classified by education background, in overall, the levels of the efficiency are indifferent, but when considering each aspect: the persons with lower than undergraduate level revealed the different levels in the efficiency with its statistical significance level at 0.05, others than that are indifferent.

The relationship of the inputs of the process to the efficiency outcomes, process has a relationship to the efficiency of the information system for administration of Sirindhorn College of Public Health KhonKaen. Insomuch as the inputs are overall in relation to the efficiencyin moderate level. The process overall is related to the efficiency of the system in a high level of mean. And the aspect with highest relationship is the administrators, head of department / head officermonitoring and supervising on the use of information systems regularly with its statistical significance level at 0.05.

Suggestions for the support and development in improving the efficiency for administration of Sirindhorn College of Public Health KhonKaen: the college should deeply develop a strategic plan for the information systems and to put into practice with a concrete.Able to bring the use of information systems in various systems related to individual performance in annual metrical evaluation. The administrators should support the use of broadband Internet and spared cable and should improve wired and wireless networkingto cover all areas. Care should be taken to provide computers, software, peripherals, servers and services with hi-speed, modern, and safe to meet the requirements of the personnel. Preparing for manuals and documentation is for the use of modern information and more systematic. Lastly, the college should improve or develop a database system regularly to accommodate modern technology, accuracy, and be up-to-date.


Keywords


ประสิทธิภาพ; ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร; Efficicncy; Information for administration

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com