การประยุกต์ใช้หลักศีล 5 ในการบริหารของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

กิตติมาพร พันธ์สะอาง

Abstract


บทคัดย่อ

         สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักศีล 5 ในการบริหารของผู้บริหาร 2) เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักศีล 5 ในการบริหารงานของผู้บริหารจำแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการทำงาน และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้หลักศีล 5 ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), t-test และ F-test (One-way ANOVA)

ผลของการวิจัย

1) การประยุกต์ใช้หลักศีล 5 ในการบริหารของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ไม่ลักขโมย ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่พูดคำเท็จ ไม่ดื่มน้ำเมา และไม่ประพฤติผิดในกาม ตามลำดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ศีล 5 ในการบริหารของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็ก  พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุต่างกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักศีล 5 ในการบริหารของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 คู่ คือ ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุ 20 - 30 ปี กับ ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุ 41 - 50 ปี โดยที่ครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุ 41 - 50 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูผู้ดูแลเด็กที่มีอายุ 20 - 30 ปี ส่วนรายด้านไม่แตกต่างกัน และครูผู้ดูแลเด็กที่มีเพศและประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างกัน โดยภาพรวมรายด้านไม่แตกต่างกัน

3) ครูผู้ดูแลเด็กเสนอแนะการประยุกต์ใช้หลักศีล 5 ในการบริหารของผู้บริหารศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งควรมีการบริหารจัดการมากที่สุด คือ ควรจัดอบรมแนวทางการประยุกต์ใช้ศีล 5 ในการทำงานและการบริหาร  อีกทั้งควรจัดแหล่งสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักศีล 5 ในการทำงานและการบริหาร พร้อมด้วยควรมีการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการทำงานและการบริหารโดยใช้หลักศีล 5

ABSTRACT

          The objectives of this thematic paper were 1) to study of the application of the five precepts to administration of administers in child development center, Mueang Kalasin. 2) to study compare the application of the five precepts in the administration of the executive by sex, age and work experience  and 3) Studies suggested the application of the precepts of five executives child Development Center. Mueang Kalasin. The samples is educational child development center, Mueang Kalasin,  to this study were 97 people.  The tools used in this study was a questionnaire of 25 questions. The statistics utilized to analyze the data included frequency, percentage, standard deviation, t-test and F-test (One-Way ANOVA) through the computer program.      

The findings of this research were found as follows:

1) The application of the five precepts to administration of administers in child development center, Mueang Kalasin. According to the opinion of teachers in children.  In total, the highest level when the aspect that at the highest level in all areas.  The order from most to least mean.  Not stealing, Don't kill life, don't speak a lie, do not drink alcohol, and sexual misconduct, respectively.

2) The comparison application in the five precepts Administrators Child Development Centre, Muang Kalasin. According to the opinion of teachers in children  as follows: Teachers take care of children of different ages.  The overall opinion on the application of the five main precepts of Administrative Care Center, Muang Kalasin. The difference was statistically significant at the .05 level. 1 pair.  Is a teacher in children aged 20 - 30 years with teacher caregivers of children aged 41-50 years.  The teacher of children aged 41-50 years with an average higher teacher to children aged 20-30 years.  The revenue side is no different. Teachers and caregivers of children with gender and work experience differ. The overall aspect is no different.

3) The teacher child caregivers suggest  the application of the five main precepts of Administrative Child Development Centre, Muang Kalasin.  Which should have managed the most is that the application should be held in the five precepts and administration.  It should be a source for learning about the application of the five main precepts of work and management.  With indicators should be established for the operation and administration of the five main precepts.


Keywords


การบริหาร; ศีล 5; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; Administration; Child Development Center; Five Precept

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com