การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จังเพ็ง สิทธิศร

Abstract


บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดของครูผู้ดูแลเด็ก 2) ศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ตามความคิดของครูผู้ดูแลเด็ก  จำแนกตามเพศ  อายุ และระดับการศึกษาที่ต่างกัน 3) ศึกษาข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูผู้ ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเที่ยงตรง (IOC) ทุกข้อเท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้ t-test และ F-test (One-way ANOVA)  

 ผลการวิจัยพบว่า

1) การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามความคิดของครูผู้ดูแลเด็ก โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด รายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ได้ดังนี้  ด้านมุทิตา ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา และด้านกรุณา ตามลำดับ

2) ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน  พบว่า  มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติที่ตั้งไว้ ส่วนรายด้านไม่พบความแตกต่าง

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านเมตตา คือ การบริหารให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและครูผู้ดูแลเด็กควรเอาใจใส่มีความจริงใจในการบริหาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อ ให้เกิดความคุ้นเคยดังญาติ ด้านกรุณา คือ แนะนำครูผู้ดูแลเด็กในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกรุณาและให้กำลังใจเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด และให้คำปรึกษาต่อครูผู้ดูแลเด็กทั้งในเวลาปฏิบัติงานและนอกเวลาปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดี ด้านมุทิตา คือ สิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญเอาใจใส่ คือ การแสดงความชื่นชมยินดีและยกย่อง เปิดใจให้กว้างยอมรับกับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านอุเบกขา คือ ผู้บริหารต้องมีใจที่หนักแน่น เพื่อความไว้วางใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ควรวางเฉยหรือไม่ก้าวล่วงในเรื่องของเพื่อนร่วมงาน

ABSTRACT

           The objectives of this thematic paper were: 1) to study the application of Brahmavihara IV to the administration of Child Development Centers, 2) to compare the application of Brahmavihara IV to the administration of Child Development Centers according to variables as sex, age, and education, and 3) to study suggestions on the application of Brahmavihara IV to the administration of Child Development Centers under Subdistrict Municipality in Yang Talat District, Kalasin. 89 samples were nursery teachers who have worked in Child Development Centers. The research instrument was the five-rating scale questionnaire containing the Index of Objective Congruence (IOC) at 1.00 value of each item of questions, and containing Cronbach’s  Alpha Coefficient at 0.88. The statistics to be analyzed the data by the computer program were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test and F-Test.

The findings of this research were as follows:

1) The application of the principle of Brahmavihara IV for the administration of Child Development Center was at the highest level in the overall picture. Partially analyzing, all aspects were at the highest level arranging in descending orders: sympathetic joy, loving-kindness, equanimity, and compassion respectively.   

2) The comparison of application of the principle of Brahmavihara IV to administration of Child Development Centers was revealed that nursery teachers who had differences in sex and education were not significant differences in the application of Brahmavihara IV in the overall picture. On the other hand, the nursery teachers with differences in age were statistically significant opinions for the application of Brahmavihara IV to the administration of Child Development Centers at the  .05 level. Partially analyzing, all aspects were not significant differences. 

3) Suggestions concerning the application of Brahmavihara IV to the administration of Child Development Centers can be arranged in descending orders as follows: nursery teachers should advise co-workers with passion and speak to support their self-efficacy when they had done a mistake for the purpose of supporting their mind to attain a goal of their jobs. Secondly, the nursery teachers should be strong mind and be prudent when hearing matters from a co-worker for the purpose of building good relationship, unity, and sincerity in the Child Development Centers. This suggestion will make good relationships with each other.


Keywords


การบริหาร; พรหมวิหาร 4; หลักธรรมกับการศึกษา; Administration; Brahmaviharaiv; Dhamma and Education

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com