ภาวะผู้นำสตรี: กรอบแนวคิดตามแนวของพระพุทธศาสนา

ดร.สามารถ บุญรัตน์

Abstract


บทความวิชาการนี้มุ่งอธิบายภาวะผู้นำสตรี : กรอบแนวคิดตามแนวของพระพุทธศาสนาจะมีลักษณะผู้นำสตรีทางพระพุทธศาสนาเพียง ๒ ท่านเท่านั้น ได้แก่ พระนางสามาวดีอุบาสิกา เป็นผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในการเจริญเมตตา และนางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้า ว่าเป็นผู้เลิศในการถวายทานแก่พระภิกษุสามเณรตลอดชีวิต รวมทั้งการรักษาศีล และการเจริญภาวนา ที่มีความสอดคล้องในเชิงการนำไปปฏิบัติได้จริงเพราะการดำเนินชีวิตของผู้นำสตรีเป็นปกติ ซึ่งใช้หลักเมตตาจะมีลักษณะ คือ ความปรารถนาดีต่อลูกน้องและประชาชนทั่วไป หลักทานจะมีลักษณะ คือ ผู้นำสตรีส่วนใหญ่จะมีนโยบาย แผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาบทบาทสตรี การจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนชราและผู้พิการ เป็นต้น หลักศีลจะมีลักษณะ คือ เป็นกฎหมาย ระเบียบ กติกา ข้อบังคับและคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นการการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้นำที่ดีและหลักภาวนา จะมีลักษณะ คือ ความสุขุมรอบคอบ การไตร่ตรอง ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารที่จะต้องพัฒนาตนพัฒนาคน และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพในทางรูปธรรมมากที่สุด


Keywords


ผู้นำสตรี, พระพุทธศาสนา.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com