รูปแบบการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณในสังคมไทย

ดร.ธันพัทธ์สร ธรรมโชติเมธิน

Abstract


บทคัดย่อ

         การศึกษาเรื่องรูปแบบการศึกษาจิตวิญญาณในสังคมไทยนี้มีที่มาจากกระแสความตื่นตัวต่อการพัฒนชีวิตจิตวิญญาณ ที่เพิ่มขึ้นโดยสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการแสวงหาความสงบสุข ความเข้าใจในสรรพสิ่งที่เป็นไป การศึกษาธรรมะศึกษาจิตวิทยาเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตที่ดีกว่าและเกิดความสมดุลในการใช้ชีวิตมากขึ้น และเรียนรู้เพื่อเข้าถึงการแก้ไขปัญหาชีวิตจิตวิญญาณในสังคมไทยว่าในสังคมไทยปัจจุบันมีปรากฏการณ์การศึกษาด้านชีวิตจิตวิญญาณอย่างไร มีรูปแบบการนำเสนอเรื่องชีวิตจิตวิญญาณอย่างไรบ้าง เพื่อสังเคราะห์วิถีแห่งการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงการแก้ไขปัญหาชีวิตจิตวิญญาณใน อันจะนำไปสู่การค้นพบรูปแบบการพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณในสังคมไทยที่มีความเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมของสังคมในปัจจุบัน อันจะนำพาให้คนในสังคมไทยได้พัฒนาชีวิตจิตวิญญาณของตนเองและชุมชนเพื่อนำไปสู่การสร้างดุลยภาพชีวิตและจิตวิญญาณของคนในสังคมต่อไป

ABSTRACT

           To study the Model of Spirituality Study in Thai Society has been developed and divided into many patterns nowadays. This topic can be learned to search for the capability for adapting into daily life and making cohabitation with others spontaneously as well as self-acceptance and living in the society happily and equally.  The trend on the study of spiritual life has increased because of influence by trendy spiritual belief into Thai society.  There are studies of spirituality movements, model of spirituality study in Thai society in order to synthesize learning to solve spiritual life problem that lead to better quality and balancing for all levels: individual, community and society.

 


Keywords


จิตวิญญาณ; Spirituality

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com