นิพพานที่นี่ และเดี๋ยวนี้

ชาตรี พะยิ, พระมหาสำรอง สญฺญโต, หอมหวล บัวระภา

Abstract


    หนังสื่อเรื่อง“นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้”เป็นการรวบรวมธรรมบรรยายชุด มหาวิทยาลัยต่อหางสุนัข ณ ลานหินโค้ง สวนโมก ในวันที่ 27 ตุลาคม 2523 ของท่านอาจารย์พุทธทาส อินทปัญโญ แล้วมีการนำมาตีพิมพ์เป็นหนังสือ เมื่อเดือนเมษายน 2549 โดยเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายขยายความธรรมะให้ทันต่อยุคสมัยทันเหตุการณ์ สืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาด้านวัตถุเพียงอย่างเดียว ธรรมะที่เคยใช้สอนกันมาแต่อดีตนั้นอาจจะเคยมีอิทธิพลมากพอที่จะทำให้คนในสังคมมีศีลธรรมได้ในครั้งอดีต แต่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้อาจจะมีค่าเพียงแค่ในแง่ใช้ท่องจำ ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสร้างให้คนเกิดความศรัทธาหรือดึงศีลธรรมกลับมาได้ ดังนั้นแล้วธรรมบรรยายในหนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นที่จะหยิบยกข้อธรรมต่างๆเหล่านั้นมาปัดเป่าแล้วนำมาอธิบายใหม่ในรูปแบบของท่านพุทธทาสคือ เปลี่ยนจากการสอนที่เป็นภาษาคนเป็นภาษาธรรมอโดยมีการตีความคัมภีร์ในพระบาลี และการยกอุปมาประกอบ มุ่งเน้นให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจมีความเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบันที่เน้นตรรกะในเชิงวิทยาศาสตร์กล่าวคือสามารถที่จะพิสูจน์กันได้ในระดับบุคคล


Keywords


นิพพานที่นี่ และเดี๋ยวนี้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 082-855-8962
e-mail : phimoldhamma.prij@gmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com