การจัดการ “การครอบงำทางวัฒนธรรมแบบใหม่” ของตลาดต้องชม

พระครูปริยัติ กิตตยาภรณ์

Abstract


    บทความวิชาการนี้ ต้องการเปิดมุมมองการจัดการเกี่ยวกับตลาดต้องชมว่า เป็นการครอบงำสังคมผ่านวัฒนธรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน โดยการนำตลาดที่มีอยู่แล้วไปติดแบรนด์ ติดฉลากใหม่จากของเก่าให้เป็นของใหม่ผ่านกลไกของรัฐ โดยใช้งานของ เฟรดริค เจมสัน “กับการเปิดตัวสกุลความคิดแบบหลังสมัยใหม่นิยม” หลังสมัยใหม่นิยม ในฐานะเครื่องมือวิพากษ์ตลาดต้องชม ผ่านลักษณะสำคัญของสังคม และ วิธีคิดแบบสมัยใหม่ ของ เฟรดริค เจมสัน 5 ประการ ได้แก่ 1) การรับรู้แบบเนื้อหาสาระไม่สำคัญเท่ากับภาพที่เห็น  2) วัฒนธรรมแบบจับฉ่าย การถวิลหาสิ่งที่ขาดหายไปในปัจจุบันด้วยการโหยหาอดีต 3) การล่มสลายของห่วงโซ่ 4) ความหมาย การผลิตซ้ำเทคโนโลยีและความหมาย และ 5) การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นผ่านตลาดต้องชม เป็นต้น

 


Keywords


การจัดการ; การครอบงำทางวัฒนธรรม; ตลาดต้องชม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 082-855-8962
e-mail : phimoldhamma.prij@gmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com