แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ตามหลักการพุทธศาสนา

พระปลัดธนากร สนฺตมโน, พระมหาสำรอง สญฺญโต, หอมหวล บัวระภา

Abstract


    บทความเรื่องนี้มีเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น โดยใช้ แนวทางการพัฒนาในพุทธศาสนา กล่าวคือ เพื่อทำให้เจริญ หรือให้มีขึ้น การฝึกอบรม โดยมีแนวทางในการพัฒนา 4 ประการ คือ
    1. กายภาวนา คือ การพัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักปฏิบัติต่ออินทรีย์ทั้งห้ำในทำงานที่เป็นคุณ และพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
    2. ศีลภาวนา คือ การพัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ด้วยดีเกื้อกูลแก่กัน
    3. จิตตภาวนา คือ การพัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข็มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย
    4. ปัญญาภาวนา คือ การพัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ ทำตนให้บริสุทธิ์จากกิเลส และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา


Keywords


แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 082-855-8962
e-mail : phimoldhamma.prij@gmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com