การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม


Abstract


    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ ลักษณะปัญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนมเป็นวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 265 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 155 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูที่ทำการสอนในหมวดวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 10 คน
    ผลการวิจัยพบว่า
    1. สภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนมในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
    2. ลักษณะปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
    3. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
    4. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ควรจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ประเมินผล ปัญหาด้านต่างๆ 2) ควรจัดการเรียนรู้การสร้างปัญหา ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 3) ควรจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจในปัญหาด้านต่างๆ ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา 4) ควรนำประโยชน์ในการชอบใฝ่หาความรู้ของนักเรียนจากสื่อต่างๆ เพื่อจัดทำแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องใฝ่ศึกษาของนักเรียนให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 5) ควรจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม และเป็นการแชร์ความรู้ในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ และ 6) ควรเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความสนใจในการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาต่อไป


Keywords


การจัดการเรียนรู้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 082-855-8962
e-mail : phimoldhamma.prij@gmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com