จิตว่าง

เนติพล ภูเมฆ

Abstract


    หนังสือเรื่อง“จิตว่าง” เป็นหนังสือที่เขียนโดยพุทธทาสภิกขุ (พระธรรม โกศาจารย์) มีการตีพิมพ์แล้วหลายครั้ง จัดพิมพ์โดยอรุณวิทยา ได้รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านพุทธทาสในโอกาสต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่อ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลินและข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้พบความสุขจากการทำงาน เป็นหนังสือที่ได้คัดเลือกธรรมบรรยายบางส่วนจากหนังสือธรรมโฆษณ์ของท่านพุทธทาส โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงความสุขในการทำงานทุกชนิดด้วย “จิตว่าง” จิตว่างในที่นี้ไม่ใช่จิตที่คิดนึกอะไร เหมือนคนไม่มีสติสัมปชัญญะ แต่หมายถึงจิตที่ว่างจากโลภะ โทสะ โมหะ ไม่มีความรู้สึกที่เห็นแก่ตัว และจดจ่อกับการทำงาน จิตที่ว่างจากสิ่งต่างๆ นี้จะทำให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เพราะการทำงานคือหน้าที่ของมนุษย์


Keywords


จิตว่าง

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 082-855-8962
e-mail : phimoldhamma.prij@gmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com