การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

อมรรัตน์ เตชะนอก, พันทิวา ทับภูมี

Abstract


    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาวิธีจัดการข้อมูลสารสนเทศ 2) เพื่อพัฒนาวิธีจัดการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3) เพื่อวิเคราะห์ การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ไปยังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลกรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 86 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เครื่องมือเชิงปริมาณ คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 2) แบบ Checklist รายการระบบและกลไกการทำงานของแต่ละสำนักงาน เครื่องมือเชิงคุณภาพ 1) แบบสัมภาษณ์และการสังเกตกระบวนการการทำงานของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการข้อมูล 2) การประชุมกลุ่มย่อย 3) การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง วิธีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ และข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการบรรยายเชิงพรรณนา
    ผลการวิจัยพบว่า 
    1. วิธีการจัดการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พบว่า การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทั้ง 3 ด้าน มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก x= 3.54 (S.D.=0.32) และเมื่อแยกออกเป็นขั้นพบว่า ขั้นที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล มีระดับการปฏิบัติมาก x= 3.61 (S.D.=0.70)
    2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พบว่า แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก x=3.61 (S.D.=0.54) และจากการตรวจสอบรายการระบบและกลไกการทำงานรูปแบบวิธีการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 66.06
    3. ผลการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้วย พบว่า ผู้บริหารได้มีการแนะนำแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศนำไปวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารหน้าที่ ซึ่งในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศนั้นได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ ทำให้เข้าใจวิธีการมากยิ่งขึ้นการทำวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าประจำวิทยาลัย และได้ทำการเผยแพร่คู่มือไปยังสำนักงานต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานอีกด้วย ทั้งนี้ได้การจัดทำคู่มือบริหารหลักสูตรของวิทยาเขตขอนแก่นจำนวน 14 หลักสูตร และได้คู่มือบริหารหลักสูตรที่สมบูรณ์ คือ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย


Keywords


การบริหารจัดการ; การจัดการข้อมูลสารสนเทศ; การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 082-855-8962
e-mail : phimoldhamma.prij@gmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com