การมีส่วนร่วมของชุมชนในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

พระดบัสวิน แสนสุริวงค์, ธีรชัย บุญมาธรรม

Abstract


    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนจำแนกตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 398 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงชุมชน แล้วคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรทาโร่ยามาแน่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) และการทดสอบค่าเอฟหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test/One–way ANOVA)
    ผลการวิจัยพบว่า
    1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
    2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศที่แตกต่าง กัน มีส่วนร่วมในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะในด้านการส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนประชาชนที่มีอาชีพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
    3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เรียงตามลำดับความถี่สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมติดสินผลการประกวดต้นเทียนพรรษา กิจกรรมต่างๆ เทศบาลนครอุบลราชธานีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงต่อการทำต้นเทียนพรรษา และควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันทำเทียนพรรษา เช่นการหล่อ การแกะ พิมพ์เทียนของวัดหรือชุมชนทั่วไป2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะในด้านการส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนประชาชนที่มีอาชีพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน


Keywords


การมีส่วนร่วม; ประเพณีแห่เทียนพรรษา; ชุมชน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 082-855-8962
e-mail : phimoldhamma.prij@gmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com