ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

พระมหาวชิระ ไผ่โสภา

Abstract


    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาการได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 240 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package to the Social Science: SPSS) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการหาค่า t-test และ Chi-Square กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    ผลการวิจัยพบว่า
    นักเรียนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 12-16 ปี ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานราชการ ผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ10,000-20,000 บาทต่อเดือนผลของการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้วยตนเอง จากครอบครัว จากโรงเรียน จากสถาบันศาสนา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนด้าน มีวินัย ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที เมตตา ประหยัด สามัคคี ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับมาก
    การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของข้อมูลทั่วไป คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครองที่ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและระดับคุณธรรม จริยธรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
    จากการศึกษา โรงเรียนควรสนับสนุนการสร้างหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจและพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วยตนเองผ่านหนังสือ ตำรา สื่อเรียนรู้ประจำห้องสมุด และกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและควรสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติด้านการประหยัด โดยสนับสนุนการออมทรัพย์ รู้จักใช้เงินและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดผ่านโครงการสหกรณ์ของโรงเรียน

 


Keywords


คุณธรรมจริยธรรม; คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน; การสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 082-855-8962
e-mail : phimoldhamma.prij@gmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com