โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทย

อิทธิพล พลเหี้ยมหาญ

Abstract


    การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 500 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญ แต่ละโรงเรียนก็มีปัญหาให้ผู้บริหารและบุคลากรต้องขบคิด ดิ้นรน เพื่อหาทางอยู่รอด เนื่องจากการขาดงบประมาณ กำลังคน วัสดุอุปกรณ์และความพร้อมในหลายด้าน ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับโรงเรียนขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชนได้ นับวันนักเรียนก็ยิ่งลดน้อยถอยลงเพราะผู้ปกครองเชื่อว่าโรงเรียนขนาดใหญ่กว่าย่อมมีความพร้อมมากกว่า จะทำให้ลูกหลานมีคุณภาพดีกว่า เด็กที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ขาดความพร้อม จึงกลายเป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อเติบโตขึ้นมาก็กลายเป็นกำลังคนที่ไม่มีคุณภาพของชาติหรือเป็นได้เพียงแรงงานไร้ฝีมือเท่านั้น ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งรัดแก้ไขอย่างจริงจัง การให้โอกาสจากภายนอกคือทางรอดของโรงเรียนขนาดเล็ก ในขณะที่ โรงเรียนควรมีการการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้นำ กล้าคิดนอกกรอบ เปลี่ยนแนวคิดใหม่ มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาจากผู้ปกครองนักเรียน มีการปรับตัวของโรงเรียนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อการแข่งขันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาของเด็กชนบทกับในเมือง ที่นับวันจะเกิดช่องว่างกันมากขึ้น


Keywords


โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก; การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา; ปัญหาสำคัญของการศึกษาไทย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 082-855-8962
e-mail : phimoldhamma.prij@gmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com