การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำเกลี้ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

พิทยารัตน์ แท่นคำ

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น ในการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ ๓ ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานีโดยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพและใช้ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและตัวแทนกลุ่ม จำนวน ๓๒ คน

ผลการศึกษาพบว่า บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้นในการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรด้านนโยบายและแผนงานโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกของกลุ่ม ควรขับเคลื่อนผลักดันให้แผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล ด้านการดำเนินงานเกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและสมาชิกของกลุ่ม แต่ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หลักการบริหารจัดการภายในกลุ่มตามความเหมาะสมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านการเตรียมความพร้อม ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณสำหรับนำไปใช้ในการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากร โดยต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร ด้านงบประมาณในการดำเนินการ ควรมีการระดมทุนเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางด้านการเงิน ด้านการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ

ส่วนปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พบว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร กระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปยังไม่ทั่วถึงต้องการพัฒนาคุณภาพ สู่ระดับ ๕ ดาว และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ควรมีการระดมทุนเพื่อสร้างสภาพคล่องทางด้านการเงิน ให้มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ งบประมาณ บุคลากร จากหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาเสริมสร้างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เข้มแข็งต่อไป

Full Text:

PDF

References


พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒. ฉะเชิงเทรา : โรงพิมพ์ประสานมิตร.

พัลลภ นิคมเขต. การจัดการกลุ่มอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง. รายงานการศึกษาอิสระปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com