ศึกษาการนำหลักอุบาสกธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตของสมาชิกชมรม อุบาสกอุบาสิกา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

Phrakhu Kosumwaropakarn ,(Phrakhu Kosumwaropakarn)

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการนำหลักอุบาสกธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตของสมาชิกชมรมอุบาสกอุบาสิกา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเปรียบเทียบการนำหลักอุบาสกธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตของสมาชิกชมรมอุบาสกอุบาสิกา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามตัวแปรเพศและอายุ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกชมรมอุบาสกอุบาสิกา อำเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๕๒ คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที    (t-test)   

ผลการวิจัยพบว่า

๑. การนำหลักอุบาสกธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตของสมาชิกชมรมอุบาสกอุบาสิกา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จำนวน ๔ ด้าน และอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน ๑ ด้าน เมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมีศรัทธา ด้านไม่แสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนานี้ ด้านมีศีล ด้านทำอุปการะในศาสนานี้ก่อน และด้านไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว เชื่อมงคล เชื่อกรรม ตามลำดับ

๒. การเปรียบเทียบการนำหลักอุบาสกธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ของสมาชิกชมรมอุบาสกอุบาสิกา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามเพศ พบว่า การนำหลักอุบาสกธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .๐๕ และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .๐๕ เช่นเดียวกัน ส่วนด้านทำอุปการะในศาสนานี้ก่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยสมาชิกชมรมอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นเพศหญิงมีการนำหลักอุบาสกธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยเฉลี่ยสูงกว่าสมาชิกชมรมอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นเพศชาย

๓. การเปรียบเทียบการนำหลักอุบาสกธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ของสมาชิกชมรมอุบาสกอุบาสิกาอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า การนำหลักอุบาสกธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .๐๕ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .๐๕ เช่นเดียวกัน


Full Text:

PDF

References


วัดศิริบ้านไร่. บัญชีรายชื่อสมาชิกชมรมอุบาสกอุบาสิกาอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: วัดศิริบ้านไร่, ๒๕๕๖. (อัดสำเนา).

สมบูรณ์ ตันยะ. วิทยาการวิจัย. นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,๒๕๕๐.

สัมภาษณ์ พระครูโอภาสกิจจานุกูล (อุทัย ตนฺติปาโล), เจ้าคณะตำบลโนนไทย เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดศิริบ้านไร่, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com