การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

สมควร แก้วฝ่าย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จำแนกตามเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ และสถานะทางสังคม แตกต่างกันและศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป และเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย จำนวน ๓๖๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน ๒๕ ข้อ มีระดับค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ L.S.D (Least Significant Difference) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

ผลการวิจัยพบว่า

๑. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวมมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ๒ ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ขั้นประเมินผลการพัฒนา และขั้นการริเริ่มการวางแผนพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง ๓ ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ขั้นการวางแผนพัฒนา กับ ขั้นการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และ ขั้นดำเนินการพัฒนา

๒. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ แตกต่างกัน โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕


Full Text:

PDF

References


การปกครอง, กรม. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบล. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๗.

ทวิทย์ โพธิเสส. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐.

อนงค์ แสงสว่าง. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. การศึกษาค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๔.

อาคม ธนูทอง. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย, สำนักงาน. เอกสารประกอบการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๔. นครพนม : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม, ๒๕๕๔.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย, สำนักงาน. แผนชุมชน (๒๕๕๑-๒๕๕๕). นครพนม : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม, ๒๕๕๑.อำเภอนาทม, สำนักงาน. บัญชีสรุปจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อำเภอนาทม. นครพนม : ที่ว่าการอำเภอนาทม, ๒๕๕๑.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com