ศึกษาวิเคราะห์ประเพณีการก่อเจดีย์ทรายของชาวพุทธ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

Phrakhu Sokitphattanaton ,(พวน กตคุโณ)

Abstract


      เจดีย์และสถูปเป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้ แต่เจดีย์ยังหมายความอย่างอื่นอีกก็ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ต้นโพธิ์เป็นต้น ในอดีตเจดีย์สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสงฆ์สาวกเดินทางไปประกาศศาสนา ณ ที่ใด หากนำพระบรมสารีริกธาตุไปด้วยก็จะนำพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุในสถูปเจดีย์ที่ก่อไว้ เพื่อให้คนเคารพบูชาเป็นหลักยึดเหนี่ยวของจิตใจในประเทศนั้นๆ

      ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง โดยคนไทยผูกโยงประเพณีนี้เข้ากับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา การก่อเจดีย์ทรายถวายวัดจึงเป็นการทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ และนอกจากนี้ยังเป็นกุสโลบายสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

Keywords


เจดีย์ทราย, ประเพณี

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com