ศึกษาวิเคราะห์วิริยบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท

Phra Athikan Paibul อคฺควณฺโณ

Abstract


        วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อ

        ๑) ศึกษาการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

        ๒) ศึกษาการบำเพ็ญวิริยบารมีของพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

        ๓) ศึกษาการประยุกตหลักความเพียรมาใชในสังคมไทยปัจจุบัน งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เนนศึกษาคนควาจากเอกสาร โดยสํารวจขอมูลชั้นปฐมภูมิจากพระไตรปฎก อรรถกถาขอมูลชั้นทุติยภูมิจากตําราวิชาการเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

            ผลการศึกษาพบว่า

         พระโพธิสัตว์คือบุคคลที่ตั้งปณิธานเพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อจะได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ ให้พ้นจากความทุกข์พระโพธิสัตว์จึงเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนในการทำความดีการบำเพ็ญวิริยะบารมีของพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาเถรวาทที่โดดเด่นที่สุดคือการบำเพ็ญวิริยบารมีในพระชาติที่เกิดเป็นพระมหาชนก ผู้ซึ่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง ความเพียรสามารถนอมนํามาการประยุกตใชในสังคมไทยปจจุบันเช่น ประยุกตความเพียรเชิงปจเจกบุคคลประยุกตความเพียรเชิงสถาบันทางสังคมการประยุกตใชหลักความเพียรเพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมไทย


Keywords


พระโพธิสัตว์, การบำเพ็ญวิริยบารมี, วิริยบารมี

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com