การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning รายวิชา ๔๑๙๓๑๗ สุนทรียศาสตร์

หอมหวล บัวระภา

Abstract


รายงานการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning รายวิชา ๔๑๙๓๑๗ สุนทรียศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ ๒ ข้อคือ ๑) เพื่อรายงานผลการเรียนการสอนจากระบบการจัดการเรียนรู้ e-Learning และ ๒) เพื่อประเมินผลระบบ     e-Learning ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ๔๑๙๓๑๗ สุนทรียศาสตร์ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนรายวิชา ๔๑๙๓๑๗ สุนทรียศาสตร์ ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ชั้นเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี ๓ แบบได้แก่  ๑) แบบบันทึกคะแนนการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning ๒) แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning และ ๓) แบบบันทึกการเรียนรู้สรุปภาพรวมรายวิชา ๔๑๙๓๑๗ สุนทรียศาสตร์ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า

ผลการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning รายวิชา ๔๑๙๓๑๗ สุนทรียศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มนักศึกษาที่เรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ เท่ากับ ๗๔ คะแนนสูงที่สุด เท่ากับ ๘๘ คะแนน คะแนนต่ำที่สุด เท่ากับ ๕๒ คะแนน มีนักศึกษาได้เกรด A มากที่สุดคือ ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๐ รองลงมาคือ เกรด B+ จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ๑๙.๓๕ เกรด C+ จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๐ เกรด C จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๔ เกรด D+ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๑ เกรด D จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕

การประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning รายวิชา ๔๑๙๓๑๗ สุนทรียศาสตร์ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง ๓ ด้าน โดยด้านการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ๔.๔๒ รองลงมาคือ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๕ และ ๔.๓๑ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาคิดว่าการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ๔.๔๒ ส่วน e-Learning กระตุ้นให้นักศึกษาสนใจ และตั้งใจเรียน มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ๓.๗๙

การประเมินองค์ประกอบของ e-Learning โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ e-Learning ในระดับมาก ( = ๓.๙๐) โดยข้อที่ว่า e-Learning สะดวกในการใช้และสนับสนุนกับอุปกรณ์ ไอทีหลายชนิด มีคะแนนมากที่สุด คือ ๔.๑๓ ส่วนระบบช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีคะแนนต่ำที่สุดคือ ๓.๗๑


Keywords


สุนทรียศาสตร์, ระบบ e-Learning, การเรียนการสอน, การประเมิน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com