สภาพและปัญหาการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔

ร.ต.ต.จรูญชัย อองเจียรี

Abstract


       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ ๒) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ จำแนกตามสถานภาพ และ ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๖๕ คนข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน ๔๓ คนนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน ๕๖ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๔ คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง ๐.๖๗-๑.๐๐ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๙๗ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ F (F-test One -Way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

๑. สภาพการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ฝ่ายอำนวยการ รองลงมาคือ กลุ่มงานอาจารย์ อำนวยการ ฝ่ายบริการการศึกษา ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ำสุดคือ ฝ่ายปกครองและการฝึก     

๒. ปัญหาการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยด้านที่มีปัญหาสูงสุดคือ ฝ่ายบริการการศึกษา รองลงมาคือ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายปกครองและการฝึก ส่วนด้านที่มีปัญหาต่ำสุดคือ กลุ่มงานอาจารย์

๓. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ ตามความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และนักเรียนนายสิบตำรวจ ไม่แตกต่างกัน

๔. เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ ตามความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และนักเรียนนายสิบตำรวจ ไม่แตกต่างกัน

๕. ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ พบว่า ฝ่ายอำนวยการควรมีการกำหนดนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคง ฝ่ายบริการการศึกษา ควรวางแผนและกำหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี และงานห้องสมุด ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดให้มีความทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายปกครองและการฝึก ควรส่งเสริม ควบคุม ดูแลการอบรมทางด้านจิตใจ นักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทำการอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ ทางด้านจิตใจ และให้มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ กลุ่มงานอาจารย์ ควรดำเนินการเกี่ยวกับด้านวิชาการ งานสอน สร้างบทเรียน สร้างตำราหรือเอกสารประอบการสอน จัดทำหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดทำข้อสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน


Keywords


การบริหาร, ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com