พุทธจิตวิทยากับการพัฒนาชีวิตและสังคมไทย

นิภาภัทร อยู่พุ่ม

Abstract


      มนุษย์เป็นกลไกสำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพ ของมนุษย์ให้มีความพร้อมต่อการดำเนินชีวิตและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธศาสนาเชื่อในศักยภาพความเป็นมนุษย์ หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักคำสอนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง พัฒนาความเป็นมนุษย์ ให้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตตามทำนองคลองธรรม การประเมินตัดสินคุณค่าของมนุษย์ทางกระแสโลกและทางศาสนานั้นมีความแตกต่างกัน จุดร่วมของความแตกต่างนี้คือกระบวนการพัฒนามนุษย์ที่บูรณาการองค์ความรู้ทั้งกระแสโลกและกระแสธรรม พลังอำนาจแห่งปัญญาจะทำให้มนุษย์รอดพ้นจากวัฏสงสารและวังวนความอับจนในการเผชิญปัญหาต่างๆ ได้ พุทธจิตวิทยาเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางตะวันตกและศาสตร์ทางตะวันออกมาอธิบายปรากฏการณ์ทางจิตและกระบวนการทางจิตใจของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ตื่นรู้ต่อความเป็นจริงหรือสัจธรรมของโลกและจักรวาลโดยการปรับความคิดของบุคคลในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคคลให้เป็นองค์รวมตามแนว “ไตรสิกขา”เพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมไทยที่ยั่งยืนต่อไป


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารสถาบันพิมลธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 116)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 088-578-1671
โทรศัพท์ 088-506-2335
e-mail : phimoldhamma@hotmail.com
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn
http://www.journal-phimoldhamma.com