Journal Contact

Principal Contact

พระชยานันทมุนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
469 หมู่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054-601-063 โทรสาร 054-601-063 ต่อ 116

 


Phone: 054-601-063
Email: mcujnan@gmail.com

Support Contact

ศุภกริช เขื่อนเพชร
Phone: 087-5439366
Email: pongsukrit@hotmail.com