หลักพุทธธรรมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ

Phrasunthornkittikhun Kiittipunyo

Abstract


ผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งความเสื่อมถอย    แนวคิดทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตที่มีองค์รวม ๓  ด้าน มีชื่อว่า ไตรสิกขา  กล่าวคือ  (๑) การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  ทั้งสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม  เรียกรวมกันว่า ศีล   (๒) การพัฒนาด้านจิต และสุขภาพให้เป็นจิตใจที่ดีงาม  เข้มแข็ง มีความสุข   โดยมีเจตจำนงที่เป็นกุศล  และมีสภาพเอื้อพร้อมต่อการใช้งานทางปัญญา  เรียกสั้นๆ ว่า สมาธิ  (๓) การพัฒนาด้านปัญญา   ซึ่งการดำเนินชีวิตเป็นองค์รวมนั้นทั้ง ๓ ด้านนั้นต้องมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่อง    และแนวคิดหลักไตรสิกขา สามารถนำมาพัฒนา ๔ ด้านคือ ภาวนา ๔ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุสู่การดำเนินชีวิตที่ดีงามได้นั้น  หลักไตรสิกขาเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง  สามารถนำไปพัฒนา ๔ ด้าน คือ ภาวนา ๔  ประกอบด้วย กายภาวนา คือ การดูแลตนเองด้ายกายภาพ   ศีลภาวนาคือ การดูแลตนเองด้านสัมพันธภาพกับผู้อื่น  จิตตภาวนาคือ การดูแลสภาวะจิตใจตนเอง และปัญญาภาวนาคือ การคิดพิจารณาทุกสิ่งอย่างรอบคอบ   บุคคลที่ปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ ย่อมส่งผลให้มีความสุขดีตามมา   เพราะเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างแท้จริง

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th