วารสารวิชาการพุทธศาสตร์ปริทรรศน์

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     2. เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคม

การพิจารณาคัดเลือกบทความ
     บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind Peer Review)

กำหนดการเผยแพร่
     ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
     ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
     ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
     ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม


Journal Homepage Image

Vol 1, No 2 (2020): เมษายน-มิถุนายน 2563

Table of Contents

บทความวิจัย

ณภัทร พันผาสุก
PDF
1-12
เทอดไทย ศรีประโค
PDF
13-22
วิไลวรรณ สิงห์คำ
PDF
23-32
ศรกายสิทธิ์ วรินทรา
33-42
ศุภฤกษ์ อิยะสาม
PDF
43-52
สมสมัย พรมจันทร์
53-62